Möbelriksdagen "Light"

Vänner,

Tack för att jag har fått komma hit. Det är spännande att vara här och se hur det sjuder av företagsamhet och kreativitet - det är just så jag hoppas få se alla bidra till att förverkliga visionen Skogsriket - med värden för världen. Skogsriket är regeringens satsning för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige.

Jag tror att flera av er redan har hört mig berätta om de fyra grenarna i Skogsriket - hållbart brukande, förädling och innovation, upplevelser och rekreation och sist men inte minst Sverige i världen. Grenarna innebär att Skogsriket omfattar alla skogens värden, baserade på grunden det hållbara brukandet och de två jämställda skogspolitiska målen miljö och produktion. Skogsriket omfattar också utvecklingsmöjligheterna inom turism och upplevelsenäringen, och den enorma exportpotential som Sverige besitter tack vare skogen. Idag vill jag stanna lite längre vid utvecklingsmöjligheterna för grenen förädling och innovation, för det är där ni huvudsakligen är verksamma. Ni arbetar med träförädling och det betyder att ni är moderna, har hållbarhet i fokus och arbetar klimatsmart. Jag är övertygad om att ni befinner er i helt rätt bransch för jag ser detta område växa!

Jag skulle vilja se en ökad användning och förädling av vår lövskog, inte minst våra ädla träslag, och vi får inte glömma bort att det finns fler ädla träslag än ek och bok. Vi är vana och duktiga på gran och tall men här tror jag att det finns en viktig nisch att utveckla för de små företagen och jag vet att flera redan är på gång. Och Sveriges skogar innehåller inte bara gran och tall, det kan nog ni här på möbelmässan hålla med om.

Men vad gör man då om man har en idé, men inte vet hur man ska förverkliga den och än mindre hur man ska finansiera den? Där kommer möjligheterna att söka stöd inom ramen för Skogsriket in i bilden. Stöden riktas mot små och medelstora företag och under de kommande fyra åren finns det 10 miljoner kronor om året att söka. Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att hantera ansökningarna. All information ligger på Skogsstyrelsens hemsida och jag vill gärna berätta här att pengarna i år är tänkta att bland annat gå till åtgärder som skapar tillväxt inom förädling och innovation.

Skogsstyrelsen är mycket viktig aktör i Skogsriket med funktionen att hålla ihop, samla och finnas på plats i våra skogsrika län. Förutom 40 miljoner kronor att dela ut som stimulans för företagande har Skogsstyrelsen fått ytterligare 40 miljoner för att förstärka sin rådgivning, och det kommer också att öka den ekonomiska utväxlingen av skogen.

Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara företagare med skogen som bas. Regeringen arbetar aktivt med regelförenkling, så att det ska bli lättare att vara företagare - år 2014 ska vi ha minskat regelbördan med 50 procent inom de områden som mitt departement ansvarar för. Finns det jobb så växer andra delar av samhället också, så att det går att leva ett rikt liv i hela landet.

Men jag vill vara tydlig och säga att Skogsriket är inte ett åtgärdspaket - Skogsriket blir så starkt som vi gör det tillsammans. Skogsriket är en plattform som alla kan ta avstamp ifrån och jobba utifrån sina förutsättningar. Som ni kanske vet utnämnde jag i slutet av förra året tio Skogsriketambassadörer och ni har en i er krets - Johan Sjöberg - och honom har jag höga förväntningar på må ni tro!

Jag hoppas att Johan kan bidra till att regionala Skogsriketnätverk ska skapas, som ökar möjligheterna för erfarenhetsutbyte och samarbete i olika former. När jag utsåg Skogsriketambassadörerna tänkte jag också att de ska vara inspiratörer och bollplank, och fungera som en kompetens- och inspirationsbank för Landsbygdsdepartementets arbete med Skogsriket. Så Johan och de andra har något att bita i!

Skämt åsido, jag vill att ni ska veta att jag och mina kompisar i regeringen gör vad vi kan för att ge er en bra grund att ta avstamp ifrån - både inhemskt och när det gäller att stärka exporten.