Tal vid invigningen av äldremässan "Seniorliv i världsklass"

Det talade ordet gäller.

Kära vänner,

Vi politiker har ett ansvar för att den fria konsten och kulturen ska vara lätt tillgänglig, inte minst för dem som i dag inte känner att kulturens arenor är till för dem. Alla har rätt till kultur och jag arbetar, varje dag, för att kulturen och kulturarvet ska ta plats på fler områden i samhället. Inom skolan, inom biståndet, inom näringslivet och självfallet inom vård och omsorg.

Det är en stor utmaning, men den utarmar inte - som jag ser det - kulturens eget värde. För hur skulle ett ökat engagemang kunna vara ett hot?

Allt fler börjar känna till att kulturverksamheter kan bidra positivt till människors hälsa. Det är fortfarande ett nytt kunskapsområde och forskarna reder fortfarande ut varför detta samband finns, men effekterna är fullt belagda.

Vi vet t.ex. att hos människor som sjunger i kör minskar stresshormonerna i kroppen, dansterapi för deprimerade unga flickor ger goda resultat liksom för pojkar med diagnosen ADHD.

Från hjärnforskningen kommer ytterligare rön - man har kunnat mäta hur dopaminet, hjärnans belöningssystem, kan vara en hjälp för att bryta en negativ livsstil. Med kultur som stimuli istället för förbud, kan människor fås att ändra vanor och det sätt man lever på.

Ett annat spår är att hjärnan är plastisk - likt en muskel kan och behöver den tränas. Synapser och nervceller kan bildas på nytt och hjärnan är formbar livet ut. Om människor ägnar sig åt meningsfulla och luststyrda aktiviteter kan den förlust av nervceller som sker vid normalt åldrande kompenseras. Det här har gett en helt ny syn på hur kultur kan användas vid rehabilitering av olika slag, t.ex. av stroke-patienter.

Strax får vi också höra Fredrik Ullén, som både är hjärnforskare och konsertpianist, berätta mer om dessa oerhört spännande samband.

---

Mot denna bakgrund är jag väldigt glad över att äldreminister Maria Larsson och jag gemensamt har kunnat gå fram med en kultursatsning för äldre med 30 miljoner kronor.

Söktrycket har varit överraskande stort. Över etthundra kommuner, landsting och även privata vårdgivare skickade i slutet av förra året in sina ansökningar till Kulturrådet för att få del av medlen.

Nu har ett 20-tal sökande, spridda över landet, valts ut. Att antalet är relativt litet beror på att vi ville att den sökande skulle bygga på redan gjorda erfarenheter för att kunna genomföra tillräckligt omfattande insatser. Vi vill få fram ett så brett och relevant material som möjligt. På så vis hoppas vi att den nuvarande kunskapsnivån inom området ska kunna höjas.

Därför är den utvärdering som avslutningsvis ska göras lika viktig som själva insatserna, eftersom det är där en samlad kompetens inom detta specifika kunskapsområde kommer att samlas. Här kommer alla frågor hinna ställas som man tidigare varken haft tid eller råd med:

· Vad var det som gjorde att det gick så bra?
· Hur ska vi jobba för att få det ännu bättre?
· Är detta en långsiktigt hållbar modell?

Utvärderingen ska spridas till berörda inom kommuner och landsting, men naturligtvis också till kultursektorn, som en inspirerande och stabil källa till kunskap.

Vi hoppas att denna satsning leder till bättre kännedom om hur vi i Sverige bäst kan få hälso- och sjukvården och kulturen att mötas - för att verkligen göra skillnad i äldre människors liv. Att det blir självklart att dansen, musiken, filmen, böckerna och inte minst det egna skapandet berikar äldre och ger positiva effekter på rehabilitering av strokepatienter och dementa.

Det genomförs viktig forskning i Sverige inom kultur och hälsa-området och jag vill bara nämna ett exempel. I Göteborg har Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur spelat en viktig roll och jag vill lyfta fram The Culture and Brain Health Initiative vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som letts av professor Michel Nilsson. Här undersöker man hur hjärnans läkningsförmåga påverkas av dans och musik, eftersom vi idag vet att hjärna är plastisk och har mycket större återhämtningskapacitet än vad vi tidigare trott.

Forskarna kommer också att undersöka hur man kan använda sig av kultur för att behålla en god hjärnhälsa med våra kognitiva förmågor intakta, dvs. att fortsätta kunna reflektera och tänka, minnas, lösa problem etc. under det att vi blir allt äldre. En stimulerande miljö är nödvändig för att hålla vår hjärna intellektuellt intakt när vi åldras.

Det känns högtidligt och roligt att få lansera det europeiska Äldreåret 2012 här på mässan, Seniorliv i världsklass, och jag vet att under detta år kommer många projekt för äldres hälsa att hålla just världsklass. När året är slut hoppas jag att fler kommer att se konst och kultur som attraktiva och viktiga komplement till traditionell vård och omsorg.

Tack ska ni ha!