Tal vid invigning av dansbiennal i Kiruna den 9 feb 2012

Kära vänner,

I fjol låg en viss oro i luften inför grundskolans nya läroplan.
Vad skulle hända med skolans kulturuppdrag?
Skulle grunden för samverkan mellan konstnärer och skolan ryckas undan?

Oron visade sig vara obefogad och jag är väldigt glad för den läroplan vi nu har. Det står bl.a. att skapande och lek är väsentliga delar av det aktiva lärandet. Här står att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, att eleverna ska pröva olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Eleverna ska tillägna sig förmåga till eget skapande.

Läroplanen anger också tydligt att skolan ska utveckla sina kontakter med kulturlivet och att dans ska vara inslag i skolans verksamhet.

Det vill säga - allt arbete med konst och kultur i skolan vilar på en stabil grund. Kultur är och ska vara en del av skolans uppdrag.

Många av er som är här idag har sannolikt erfarenhet av att arbeta med dansen både utanför och inom skolans ram. Några är kanske danskonsulenter med regionala eller lokala uppdrag och har arbetat länge med att barn ska få uppleva professionell danskonst.
Kanske har en del varit delaktiga i regeringens satsning Skapande skola. Idag omfattar Skapande skola hela grundskolan och staten bidrar med 150 miljoner kronor - varje år. Kulturrådets rapporter visar att dansen har fått ett stort utrymme i Skapande skola, hela 65 procent av kommunerna och friskolorna hade arbetat med dans 2010.

Barns och ungas rätt till kultur är en av regeringens tre kulturpolitiska prioriteringar. Men även kommuner, landsting, föreningsliv, näringsliv och enskilda tar barnens kulturella behov på stort allvar - vilket är mycket glädjande och inspirerande! För vi är många som delar på detta ansvar.

Och det är väl enastående hur LKAB här i Kiruna och Gällivare har vinnlagt sig om att stärka skolan och lärarfortbildning med 75 miljoner kronor. Det ska bli intressant att höra mer om den satsningen och kopplingen till kulturen!

Jag ser också att FN:s Barnkonvention används som ett argument och redskap, att deltagandet i landets musik- och kulturskolor ligger kvar på en hög nivå. Att Stockholms universitet och Akademiska Hus bygger en helt ny sorts lokaler för 57 miljoner, för att lärarstudenterna ska kunna jobba bättre med estetiska lärprocesser.

Lärarstudenterna kommer att få möjlighet att utveckla nya sätt att integrera estetiska inslag i sina ämnesstudier vilket är helt i linje med skolans nya kursplaner och den nya lärarutbildningen.

Jag är också glad och stolt över att Sverige blev utvalt i form av Drömmarnas hus till att delta i ett stort EU-projekt! Övriga länder var Storbritannien, Holland och Österrike - länder som alla har jobbat länge med kultur i skolan. Uppdraget var att fokusera på hur ett lyckat samarbete mellan skolvärlden och konstnärer kan åstadkommas.

Efter avslutat jobb finns en hemsida (Artists in Creative Education) och handboken Unlocking children's creativity, för alla intresserade att ta del av om hur man kan skapa de bästa förutsättningar, för detta ibland lite knepiga möte, mellan skola och konst.

Förra veckan öppnades Bolla.se. Det är en webbsida hos Kulturrådet som rådet tagit fram på uppdrag av regeringen. Webbplatsen ska vara en nationell högkvalitativ kunskapssida som sätter konst och kultur för, med och av barn och unga i centrum.

Forskningsrön, statistik, aktualiteter, goda exempel och metoder har tills nu varit spridda och svåra att hitta inom barnkulturområdet. Bolla - vill jag hävda - har "star quality" och klar potential att vara den angelägna källan till kunskap och inspiration som många saknat.

För att uppnå målet om att alla barn ska få uppleva konst och kultur med hög kvalitet, och själva få skapa, tror jag också att vi måste våga pröva nya vägar - hitta nya former för samarbete. Därför var det väldigt roligt att under Bok- & Biblioteksmässan i höstas få presentera en läsambassadör i form av författaren och illustratören Johan Unenge.

Det är Kulturrådet som i samarbete med Författarförbundet har tagit initiativ till denna fysiska läsfrämjare som i två år kommer att resa runt och prata med barn, lärare och andra som är viktiga för att våra barn ska få sitt viktiga möte med boken.

I Tjörns kommun prövas nya metoder i ett väldigt spännande samverkansprojekt. Med målet att stärka och utveckla barnkulturverksamheten har man beslutat att samla flera nämndordföranden, alltså inte bara kultur- och fritids, utan också Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens i en styrgrupp tillsammans med en bred samverkansgrupp, där representanter för alla skolformer ingår plus kulturinstitutioner, Fritidsförvaltning och Socialförvaltning.

Arbetet ska ledas framåt med utgångspunkt i en gedigen handlingsplan som utformats, och enligt tydliga rutiner för möten, idékläckning, utvärdering och uppföljning, och på så vis ska barn- och ungdomskulturen växa och ta plats. Ska onekligen bli intressant att följa hur det går.

Regeringen har dessutom uppdragit åt statens museer och åt nationalscenerna med flera att utforma strategier för sin barnverksamhet 2012-2 014.

Målet är att strategierna ska skapa goda förutsättningar för ett målinriktat utvecklingsarbete, så att barn och unga får del av det nationella kulturarvet och nyskapande konst på ett lättillgängligt sätt och med högsta kvalitet.

Det långsiktiga och alltid lika entusiastiska arbete som genomförs genom Institutet Dans i skolan bygger på lång erfarenhet och ger viktiga bidrag till att fler barn får möta konstnärer inom dansen. Upplägget för denna tredje dansbiennal är ambitiöst med ett stort antal workshops i hård konkurrens med varandra!

Härligt inspirerande dansdagar önskar jag er!

Tack!