Miljoner till biograferna

Inom några få år kommer större delen av filmdistributionen gått från att ha varit analog till att vara digital. Samtidigt är det i dagsläget bara omkring 20 procent av alla biografer som klarar det nya sändningsformatet. Omställningen för biograferna är mycket kostsam och det har varit en överhängande risk att små biografer, främst på mindre orter, skulle slås ut då de inte kan visa digitalt format.

Regeringen har sedan tidigare pekat ut digitalisering av biografer som en viktig insats för att kunna upprätthålla ett rikt kulturliv i hela landet. Takten för digitaliseringen har dock gått snabbare än beräknat och vi står inför faktum att en majoritet av biograferna inte kommer kunna visa nya filmer om inte en omställning kan påbörjas snarast.

Vi har därför beslutat att tidigarelägga en stor satsning som handlar om att ge stöd till biografer för omställning till digitalt format. Regeringens satsning omfattar totalt 60 miljoner kronor som fördelas under fyra år. Genom beslutet kommer stödet till digitalisering av biografer kunna inledas redan i år. Svenska Filminstitutet, SFI, får i uppdrag att utforma och administrera satsningen på digitalisering av biografer. Biografer i hela landet kommer att kunna ansöka om medfinansiering till digitaliseringsprojekt.

En naturlig följdfråga är naturligtvis varför denna omställning från analogt till digitalt över huvud taget måste göras?

Större utbud, kortare väntetid på nya filmer och ökad tillgänglighet för personer med behov av textad eller syntolkad film är tre starka fördelar.

Genom den digitala tekniken kan biografer över hela landet erbjuda aktuella filmer och ett mer varierat utbud än tidigare. Dessutom får biograferna möjlighet att visa evenemang som exempelvis opera-, musik- och teaterföreställningar. Det kan handla om direktutsändningar från Metropolitan i New York, Dramaten, Kungliga Operan och Stockholms Konserthus. Den digitala visningstekniken ger också möjlighet att visa stora idrottsevenemang och dataspelstävlingar.

Samtidigt ges nya möjligheter till ökad tillgänglighet av film för döva, hörselskadade och synskadade. Exempelvis kan teknik med i förväg inspelade syntolkningsljudspår utvecklas, vilket ökar tillgängligheten för syn- och hörselskadade redan från premiärdatum. Samtliga digitala filmkopior kan innehålla både en otextad version, en svensktextad version och ett syntolkat ljudspår.

Dessutom är digitala filmkopior, i jämförelse med analoga, är billigare att både framställa och distribuera, vilket gör att aktuell film kan få snabbare spridning till mindre orter.

Det är mycket glädjande att vi nu kan ge besked om att satsningen kan komma igång redan i år så att publiken i hela landet kan få tillgång till ett varierat filmutbud och ett rikare kulturutbud.

Maud Olofsson (C)
Näringsminister

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kulturminister