"Fotboll ska vara tryggt och roligt"

Det ska vara tryggt och roligt att gå på fotboll. Nyligen tillsatte regeringen en nationell samordnare för att motverka brottslighet vid idrottsarrangemang. Vi kommer att noggrant följa hans arbete och är inte beredda att föregripa det genom att nu avisera ny lagstiftning, skriver justitieminister Beatrice Ask och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth i en replik.

Lars-Åke Lagrell och Mikael Santoft, företrädare för Svenska Fotbollförbundet, skriver på DN Debatt (29/4) att alla måste göra sitt yttersta för att få stopp på kriminella handlingar kring fotbollsmatcherna. Om detta är vi helt ense. Författarna lyfter fram Storbritannien som ett gott exempel. Det är ett land som haft stora problem med huliganer, men som lyckats minska problemen genom olika insatser.

Fotbollsförbundet efterfrågar en anmälningsplikt för huliganer. Det är inte första gången Fotbollförbundet lyfter fram ny lagstiftning som den universella lösningen på ordningsstörningar i samband med fotbollsmatcher. Fotbollsförbundet har genom åren ställt olika krav på förändringar från lagstiftaren. Steg för steg har lagstiftaren tillgodosett dessa krav.

Den förra regeringen införde lagen om tillträdesförbud. Den nuvarande regeringen har förbättrat den lagen och bland annat givit polis möjlighet att initiera begäran om att någon ska åläggas förbud att vistas på en arena. Den nuvarande regeringen har också kriminaliserat pyroteknik inne på arenan liksom att beträda eller kasta in föremål på planen. Vi har även utökat möjligheten att med buss föra bort ordningsstörande grupper.

När Fotbollförbundet nu kräver ytterligare lagstiftning börjar det bli dags att fundera på vad som egentligen har gjort situationen lugnare på de brittiska arenorna. Fotbollförbundet lyfter bara fram ett exempel av mycket som har hänt i Storbritannien för att stävja huliganismen.

Brottsförebyggande rådet (Brå) kom 2008 med en rapport "Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar". I den har Brå granskat det brittiska arbetet mot huliganismen. Där framgår att en av de viktigaste förändringarna var att ståplatsläktarna togs bort och ersattes med numrerade sittplatser i de högre divisionerna. Detta minskade bråket på läktarna genom att grupper som vanligtvis brukade samlas där splittrades. Det gav dessutom en bättre kontroll över åskådarmassan. "Med numrerade biljetter med biljettinnehavarens namn på har polisen än större chans att identifiera gärningspersonen".

Vi tror att en viktig insats för att stävja huliganismen på de svenska arenorna är att skapa bättre möjligheter att identifiera bråkmakarna. Trots att det många gånger finns utmärkta bilder från matcher (till exempel från tv-sändningar) saknas alltför ofta möjlighet att identifiera förövarna. Arrangörerna vet därför inte vilka som släppts in på arenorna och än mindre var de sitter. Så ser det inte ut på brittiska högriskmatcher.

Våld och annan kriminalitet hör inte hemma på våra arenor. Det gör inte heller alkohol- eller drogpåverkade åskådare. Det är viktigt att ta ett samlat grepp och göra de insatser som får mest effekt. För en månad sedan tillsatte regeringen landshövding Per Unckel som nationell samordnare för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang. En nationell samordnare har varit ett tydligt önskemål från idrottens sida.

Unckel ska arbeta för bättre samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer. Han ska också medverka till att ansvarsfördelningen mellan berörda parter klarläggs och verka för att en likformig modell för informationsutbyte tas fram. Vid behov ska han också lämna förslag på hur idrottsarrangemang kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Regeringen kommer noggrant att följa den nationella samordnarens arbete. Det ska vara tryggt och roligt att gå på fotboll och andra idrottsarrangemang. Om vi ska komma tillrätta med ordningsproblemen måste vi vara beredda att förutsättningslöst pröva alla tänkbara åtgärder, inte bara vad avser lagstiftning.

Vi är inte beredda att föregripa den nationella samordnarens arbete genom att nu avisera ny lagstiftning.

Beatrice Ask (M)
justitieminister

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
idrottsminister