Stor satsning på jobb i kultursektorn

I årets budgetproposition gör regeringen en stor satsning för att bevara, vårda och inventera vårt kulturarv. Vi kallar det Kulturarvslyftet. Sammanlagt kan uppemot 4 400 lönebidragsfinansierade jobb skapas inom kulturområdet, skriver Lena Adelsohn Liljeroth och Hillevi Engström.

Sverige är fullt av kulturskatter. Somliga är noga kartlagda. Andra har vi bara en vag aning om att de finns. Vissa finns redan fotograferade och arkiverade för att bevaras för eftervärlden. Andra riskerar att glömmas bort, växa igen, rasa samman eller förloras helt.

Vi har ett rikt kulturarv från norr till söder. Det handlar om kulturlämningar i skog och mark. Det handlar om tidningsarkiv, bilder, arkivmaterial och ljudband. Alla är de värdefulla pusselbitar som sammantaget ger oss möjlighet att släktforska, förstå vår historia, men också att kunna ta del av ett öppet och vackert landskap.

Att kunna inventera, vårda och bevara hela vårt rika kulturarv är en omöjlig uppgift. Tyvärr har det inte heller funnits resurser för en större satsning på detta område; särskilt inte i tider av ekonomiska kriser då länder drabbas och jobb försvinner. Men tack vare goda offentliga finanser i Sverige kan vi i stället möta behoven med ökade insatser.

I årets budgetproposition gör regeringen en stor satsning för att bevara, vårda och inventera vårt kulturarv. Vi kallar det Kulturarvslyftet. Sammanlagt kan uppemot 4 400 lönebidragsfinansierade jobb skapas inom kulturområdet. För att ge stöd, utbildning och garantera att kulturarvsarbetet håller en god kvalitet avsätter regeringen 270 miljoner kronor till Riksantikvarieämbetet för anställning av arbetsledare. Handledarna ska vara professionella och kulturkunniga personer med relevant utbildning. Sammantaget omfattar satsningen cirka 800 miljoner på tre år.

Målgruppen för satsningen är personer som i dag står långt från arbetsmarknaden efter att ha lämnat sjukförsäkringen och som har en nedsatt arbetsförmåga, exempelvis på grund av en funktionsnedsättning. Med Kulturarvslyftet skapas arbetstillfällen som ska vara anpassade till den enskildes behov och förmåga. Det är arbetstillfällen som ger en lön att leva på och avsättning till en framtida pension. Men det är också arbeten som innebär gemenskap, arbetskamrater och en trygghet att bygga sin vardag kring. Detta är ofta något som saknas för personer som levt i åratal, i vissa fall i decennier, som sjukskrivna.

Kulturarvslyftet gäller hela landet och riktar sig till många olika slags aktörer. Satsningen ska kunna fördelas mellan såväl kommunala, regionala och statliga institutioner som organisationer och ideella aktörer, inom exempelvis hembygdsrörelsen.

Genom att låta kultur- och arbetsmarknadspolitiken samverka kan dessa två områden också stärka varandra. Vi är övertygade om att meningsfulla arbeten inom kulturen även har en positiv effekt för att ta steget tillbaka till arbetslivet.

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kulturminister

Hillevi Engström (M)
Arbetsmarknadsminister