Regeringen satsar vidare på ungas kultur

Om barn och unga i tidig ålder kommer i kontakt med kultur, och själva får vara delaktiga i att skapa kultur, håller intresset i sig under resten av livet, skriver Lena Adelsohn Liljeroth.

I dag möts personer från hela Sverige i Karlstad på en konferens om barns och ungas rätt till kultur. Deltar gör tjänsteman, politiker, lärare, kulturskapare och andra personer med det gemensamma intresset att främja och uppmärksamma kultur för, av och med unga.

För mig som kulturminister är barn och ungas rätt till kultur en av de viktigaste frågorna inom mitt område. Tyvärr har detta spelat en mindre tydlig roll i kulturpolitiken tidigare. Det var först med Alliansregeringen som barn och ungas rätt till kultur skrevs in som ett nationellt kulturpolitiskt mål. Anledningen är mycket enkel; om barn och unga i tidig ålder kommer i kontakt med kultur, och själva får vara delaktiga i att skapa kultur, håller intresset i sig under resten av livet.

Barn och unga har ofta begränsade möjligheter att påverka chanserna till kulturskapande och kulturkonsumtion i hemmet. En viktig utgångspunkt har därför varit att ge alla barn och ungdomar tillgång till kultur, oavsett uppväxtmiljö.

Detta är också en del i bakgrunden till att Alliansregeringen införde Skapande skola. Genom skolsatsningen får skolorna bättre möjligheter att samverka med det professionella kulturlivet och införliva kulturen i den mer traditionella undervisningen.

I praktiken innebär detta att eleverna får in fler kreativa och kulturella inslag i skoldagen, som att exempelvis kombinera matematik med dans, språk med musik och drama i historieämnet. Lärarna kan möta eleverna i andra sammanhang än vanlig klassrumsundervisning och framför allt får eleverna möjlighet att genom kreativt skapande stimulera fler sinnen.

När jag i förra veckan besökte en Skapande skola-verksamhet i Östersund berättade en av lärarna att de hade sett hur stökiga och högljudda elever i klassrummet plötsligt behövde anpassa sig till nya roller och utmana andra situationer när de exempelvis fick en violin eller cello framför sig. Gruppdynamiken förändrades och det blev tydligt att just detta kulturinslag var en nyckel till såväl uppfinningsrikedom som självkännedom.

Från och med i år omfattar Skapande skola hela grundskolan och uppgår till 150 miljoner kronor. Som en långsiktig och permanent insats ska Skapande skola utvecklas till en integrerad del av hela lärandet, precis som våra läroplaner slår fast, och inte som ett tillfälligt projekt.

Sedan vi uttryckligen skrev in barns och ungas rätt till kultur som ett av de kulturpolitiska målen pågår ett viktigt utvecklingsarbete på nationell, regional och kommunal nivå för att föra kulturen närmare barn och ungdomar.

Kulturens betydelse får aldrig underskattas. Den berör, utmanar oss att se bortom invanda föreställningar och spränger gränserna för vad som uppfattas som möjligt. Med denna insikt och nyfikenhet för framtiden fortsätter vi att utveckla en god kulturpolitik för barn och ungdomar.

Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Kulturminister