Låt 2012 bli ett romskt kulturår

I vår barndom fängslades vi av den romska flickan Katitzis uppväxt. Katarina Taikons böcker om Katitzi är ett av alltför få exempel på romsk kultur som fått ett brett genomslag i det svenska samhället. Få känner till romernas historia eller romsk kultur och för att uppmärksamma romernas bidrag till den svenska kulturen tar nu regeringen initiativ för att 2012 ska kunna bli ett år då den romska kulturen i Sverige får den uppmärksamhet som den förtjänar.

År 2012 är det 500 år sedan romernas ankomst till Sverige. Från då till dags dato har romerna bidragit till svensk kultur och ekonomi, något som många inte känner till. För att uppmärksamma romernas kultur och historia och fira 500-årsjubileet har regeringen uppdragit åt Statens kulturråd att anordna ett möte om detta, som ska rikta sig till kulturaktörer på statlig, regional och lokal nivå samt till det civila samhällets organisationer.

Vår förhoppning är att 2012 ska bli startskottet för pjäser, utställningar, konserter, skolaktiviteter och andra kulturarrangemang som uppmärksammar romers kultur och språk samt vår sammanflätade historia, både det ljusa och det mörka. Staten kan självfallet inte styra vad kommunala och fristående teatrar, skolor och andra gör, men vi hoppas att många kulturinstitutioner kommer visa sig medvetna om historien och vikten av att lyfta fram romer. Ett synliggörande av romsk kultur är också en del i att öka kunskapen om en av våra fem nationella minoriteter.

Men samtidigt ska vi inte blunda för den historia vad gäller romer som vi har all anledning att skämmas över. Romer i Sverige har drabbats av oacceptabla övergrepp. På 1600-talet utgick ett statligt påbud att romska män skulle avrättas, kvinnor och barn skulle landsförvisas. Under 1900-talet tvångssteriliserades hundratals. Romer förvägrades boende och tvingades ofta flytta. Barnen fick inte gå i skola och livet i tält ledde till sjukdom och förtidig död.

För en del romer är det mycket viktigt att staten en gång för alla tar på sig ansvaret för de mörka inslagen i historien. Därför tar vi nu fram en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. Genom att regeringen uppmärksammar och tar avstånd från de historiska övergreppen hoppas vi att det blir lättare för dem som utsattes och deras anhöriga att gå vidare.

Men det som hände i historien får inte komma i vägen för arbetet framåt. Även i dag lever många romer i stort utanförskap och drabbas av en omfattande diskriminering. Mot den bakgrunden anslog regeringen i statsbudgeten medel för en flerårig satsning för att bryta romers utanförskap. Många romer står långt från arbetsmarknaden. Regeringens arbetslinje innebär att alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb. En egen inkomst ger makt över den egna vardagen.

Men ska vi bryta utanförskapet behöver vi också lyfta fram positiva exempel och här kan den romska kulturen spela en avgörande roll. I Kulturrådets uppdrag ingår också att sammanställa exempel på befintliga kulturyttringar, i Sverige och i andra europeiska länder, som har införlivat romska teman, aspekter och perspektiv. Tanken är att dessa ska kunna uppmärksammas i samband med jubileet, men även i den ordinarie verksamheten. Det är också viktigt att arbetet inte sker utifrån ett ovanifrånperspektiv utan i samråd med romska kulturverksamma personer och institutioner.

Låt oss tillsammans bidra till att 2012 blir ett romskt kulturår.