Mångfald är framtiden

SOU 2007:50

Utgiven:
29 juni 2007

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Kulturdepartementet

Ku 2004:09 Kommittén för samordning av Mångkulturåret 2006

Sammanfattning

Regeringen beslutade i december 2004 att utlysa 2006 till Mångkulturår i Sverige. För att på ett nationellt plan svara för samordning av förberedelser och genomförande av Mångkulturåret 2006 tillkallade regeringen en särskild samordnare. Uppdraget var att i samarbete med olika aktörer inom kultur- och utbildningsområdet utarbeta ett program för Mångkulturåret och att vara ett stöd för berörda aktörer inför och under Mångkulturåret 2006. Samordnaren hade också till uppdrag att skapa underlag för en långsiktig förändring av kulturlivet med syfte att öka den etniska och kulturella mångfalden och lämna förslag på hur denna bäst kan främjas inom det offentligfinansierade kulturlivet. Till stöd för samordnaren inrättades ett sekretariat med två sekreterare.

Syftet med Mångkulturåret 2006 var att på ett bestående sätt öka alla invånares möjligheter att delta i kulturlivet och att skapa ett samspel mellan olika kulturtraditioner. Syftet var också att skapa incitament för att offentligt finansierade kulturverksamheter på ett tydligt sätt speglar och införlivar den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige (Direktiv 2004:169, finns som bilaga 1 i betänkandet).

Regeringen beslutade i maj 2005 att ge i uppdrag åt myndigheter, stiftelser och bolag inom kulturområdet, universitet och högskolor med konstnärliga utbildningar, samt ett antal svenska ambassader utomlands (sammanlagt 54 stycken) att under 2005 förbereda sin medverkan i Mångkulturåret 2006 och att under 2006 genomföra verksamheter. Regeringen inbjöd samtidigt landets samtliga kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser samt andra myndigheter, regionala kulturinstitutioner, organisationer, föreningar med flera (sammanlagt 630 stycken) att delta i Mångkulturåret 2006.

Mångkulturåret 2006 invigdes officiellt den 11 februari 2006 i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Uppdrag slutfördes den 28 juni 2007 när betänkandet Mångfald är framtiden, SOU 2007:50 överlämnades.

Delbetänkandet Agenda för mångkultur. Programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006 (SOU 2005:91) överlämnades den 28 oktober 2005.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)