Från och med
 -
Till och med
Visar 406-410 av de 780 senaste notiserna

Barn- och ungdomsstrategier

I 2011 års styrdokument fick 26 statliga kulturinstitutioner uppdrag om att utforma strategier för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012-2014. Barn och unga är ett högt prioriterat område inom kulturpolitiken vilket bland annat tydliggörs av de nya nationella kulturpolitiska målen.

Hur kan kulturen bidra till ett nytt Europa?

Kulturrådet Henrik Selin Foto: Regeringskansliet

Henrik Selin, kulturråd i Bryssel lyfter några exempel på hur kulturen kanske kan lösa dagens utmaningar i Europa. Den danske kulturministern Uffe Elbaek har till exempel bjudit in tolv europeiska kulturpersonligheter för att skapa ett manifest om hur kulturen kan bidra. I gruppen Team Culture 2012 ingår bland annat Margot Wallström.

Kulturrådet har lämnat rapport om Skapande skola

Skolan och kulturlivet har stärkt sin samverkan och genomför insatser som ger eleverna ökad självkänsla och bättre samarbetsklimat i klasserna. Det redovisar Kulturrådet som har följt upp det tredje året med Skapande skola, det vill säga 2010/2011 års ansökningsomgång som omfattade årskurserna 4-9. De medverkande kulturaktörerna vittnar om en stor glädje att få arbeta med eleverna och om att en majoritet upplever att de har en samsyn med skolan på Skapande skola.

Kulturrådet beskriver hur Skapande skola har bidragit till att stärka elevernas förutsättningar för att uppnå skolans kunskapsmål och att eleverna lärt sig om den konstnärliga processen samt att de har varit delaktiga i planering och uppföljning av projekten. Kulturrådets uppföljning är ett viktigt bidrag till den fortsatta vidareutvecklingen av Skapande skola-bidraget.

Nya ledamöter i Svenska Filminstitutets styrelse

Regeringen har i dag utsett Anki Dahlin, direktör för Statens medieråd och Jessica Bjurström, vd för Sveriges Kommunikationsbyråer till ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Lena Adelsohn Liljeroth Foto: Susan Berg/Regeringskansliet

Rundabordssamtal om nytt europeiskt samarbetsprogram inom kultur och medier

- Min förhoppning är att resultatet av detta möte dels bidrar till att vi kan påverka utformningen av programmet på ett för oss önskvärt sätt, dels att de svenska aktörerna också mer aktivt tar del av de möjligheter som ges, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kulturministern tog idag emot representanter för bland annat organisationer och myndigheter från kultur- och medieområdet för att diskutera EU-kommissionens förslag till nytt samarbetsprogram, Kreativa Europa. Syftet med mötet var att låta olika aktörer diskutera och framföra synpunkter dels på det nya förslaget, dels utifrån erfarenheter av nuvarande program och eventuella förslag till förbättringar.

- Förhandlingarna om programmet har redan påbörjats men det finns fortfarande stora möjligheter att påverka programmets utformning så att det också ska passa svenska aktörer. Min erfarenhet är att vi från svensk sida, särskilt inom kulturområdet, inte alltid varit så framgångsrika vare sig det gäller antal ansökningar eller mottagna bidrag. Det jag har hört idag tycker jag lovar gott inför framtiden!

Mer om programmet Kreativa Europa


Europeiska kommissionen presenterade i november 2011 "Kreativa Europa" som är ett programförslag för både kultur- och medieområdet. Förslaget är öppet formulerat och vänder sig till alla aktörer inom kultur- och mediesektorn oavsett konstnärlig inriktning.
Budgeten föreslås uppgå till 1,8 miljarder euro. De övergripande målen med programmet föreslås vara att värna och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och att stärka den kulturella och kreativa sektorns konkurrenskraft och på så sätt bidra till en smart och hållbar tillväxt för alla.