Regeringsformen ur ett könsperspektiv

SOU 2007:67

Omslag till SOU 2007:67
Utgiven:
10 oktober 2007

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Grundlagsutredningen

Författare:
Lenita Freidenvall

Sammanfattning

Lenita Freidenvall har på uppdrag av Grundlagsutredningen genomfört en övergripande analys av regeringsformen från ett könsperspektiv. Genomgången har bl.a. syftat till att ge en bild av regeringsformens nuvarande utformning i detta hänseende och ge underlag för vidare överväganden. Uppdraget redovisas i denna rapport.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)