Myndigheter

Flera statliga myndigheter, stiftelser, bolag och liknande hör till Miljödepartementets verksamhetsområde. Myndigheterna svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål och riktlinjer för, samt fördelning av resurser till myndigheternas verksamhet. Regeringen bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden.

 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden. Rådet främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.

 • Havs- och vattenmyndigheten, HaV

  Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för havspolitik är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras.

 • Kemikalieinspektionen, KemI

  Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.

 • Kärnavfallsfonden

  Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

 • Naturvårdsverket

  Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av miljöpolitiken.

 • Strålsäkerhetsmyndigheten

  Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden.

 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en resurs i miljöarbetet.