Stiftelser, bolag med mera

Inom departementets och enheternas ansvarsområden
finns även stiftelser, bolag med mera.

 • Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet

  Miljöstyrningsrådet är behörigt registreringsorgan för det europeiska miljöledningssystemet Emas. Miljöstyrningsrådet samägs med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Svenskt Näringsliv.

 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB

  IVL bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet. Forskningen finansieras av staten, forskningsstiftelser, EU och näringslivet. Uppdragsverksamheten omfattar konsultinsatser samt nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.

 • Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

  Stiftelsen förvaltar sitt kapital och beslutar om stöd till institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet.

 • Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra

  Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar årligen hundratals miljoner i forskning, varav huvuddelen i stora forskningsprogram. En mindre del går till projektgrupper genom idéstöd.

 • Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, SIVL

  Stiftelsen äger samtliga aktier i IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

 • Stockholms internationella miljöinstitut, SEI

  SEI är ett internationellt forskningscentrum för miljö och hållbar utveckling. Institutets huvudsakliga uppgifter är att stödja beslutsfattare, arbeta med institutions- och kapacitetsbyggande samt bidra med lösningar inom dessa områden.

 • Svenska Kraftnät

  Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. Svenska kraftnät är också systemansvarig för naturgasmarknaden.

 • Råd inom Miljödepartementets ansvarsområden

  Följande råd ingår också i Miljödepartementets ansvarsområden:
  - Naturvårdsverkets insynsråd
  - Naturvårdsverkets tillsyns- och föreskriftsråd
  - Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster