Intervju, 31 maj 2011

Viktigt att hjälpa ungdomar i riskzonen tidigt

Ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet behöver snabb och tydlig hjälp. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att starta en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att stödja arbetet genom att ta fram riskbedömningsmanual och vägledning. Förhoppningen är att myndigheterna, främst Socialtjänsten och Polisen, som kommer i kontakt med ungdomar i riskzonen, ska samarbeta på ett mer samlat, effektivt och snabbt sätt.

Beatrice Ask

- Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga brott bland unga och minska risken för återfall i brott. Med tidiga och tydliga åtgärder idag kan vi bättre förebygga kriminalitet imorgon, säger justitieminister Beatrice Ask.

För att motverka rekrytering till den grova organiserade brottsligheten och underlätta för den som vill hoppa av från kriminella grupperingar, gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag. Utredaren bedömer att det i dag finns ca 5 000 ungdomar som är i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil. Bland utredarens förslag finns förslaget om sociala insatsgrupper, som regeringen nu går vidare med.

Sociala insatsgrupper

Verksamheten i sociala insatsgrupper ska fokusera på arbetet på den operativa nivån. Insatserna riktar sig till de ungdomar som har en stor problembild. Arbetet ska gå ut på att stärka hela det sociala skyddsnätet kring den unge i skola, arbete och under fritiden. I arbetet ska den lokala polisen, socialtjänsten, föräldrar och omgivning, skolan, frivilligorganisationer och andra goda krafter kunna samarbeta mer okonventionellt än vad som sker idag.

- De sociala insatsgrupperna har individen i fokus och målsättningen är att snabbt kunna erbjuda lämpliga insatser för unga som begår brott. Min förhoppning är att ungdomar i riskzonen ska se andra vägar fram i livet än en kriminell karriär. Det är en vinst både för individen och samhället, säger Beatrice Ask.

Många olika aktörer i samhället gör redan idag stora insatser för att undvika att unga blir kriminella. Det satsas sammantaget betydande resurser. Med befintliga resurser behöver aktörerna samordna sin verksamhet och samarbeta mer än vad de gör i dag, för att använda resurserna på bästa sätt.

- Nu finns ett uppdrag om operativ samverkan. Tillsammans blir aktörerna kraftfullare, menar Beatrice Ask. Polisen har berättat att det är många kommuner som är intresserade av att delta i pilotverksamheten. Det känns jättebra att det finns ett så stort intresse och engagemang hos kommunerna. Nu har Rikspolisstyrelsen valt ut tolv kommuner och stadsdelar som ska delta. De representerar både större, medelstora och mindre städer. Jag kommer självklart följa arbetet och besöka de kommuner som deltar i projektet, säger Beatrice Ask.

Andra insatser mot ungdomsbrott

Nyligen lämnade regeringen ett förslag till riksdagen om förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård. Regeringen har också givit Polisen och Åklagarmyndigheten i uppdrag att korta handläggningstiden i förundersökningar av ungdomsbrott. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag att ta fram en rapport om strategiska brott bland unga. Strategiska brott är de brott som ofta är inkörsporten till fortsatt kriminalitet. Vidare pågår arbete på Justitiedepartementet med flera andra förslag i arbetet mot ungdomsbrottsligheten.