Förvaltare och god man

Nedan följer en kortfattad information om huvudreglerna av lagstiftningen på området. Mer information hittar du i relaterade publikationer och länkar.

Förvaltare

Om en person inte kan klara sig själv kan domstol förordna en förvaltare för honom. En förutsättning för att en person ska få förvaltare är att han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att god man förordnas för den enskilde eller att denne får hjälp på något annat mindre ingripande sätt, t.ex. genom en banks notariatavdelning eller av någon anhörig.

Förvaltarens uppdrag ska anpassas till förhållanden i det enskilda fallet och kan begränsas till att avse till exempel förvaltningen av en fastighet eller en viss del av den enskildes pension. Den enskilde förlorar rådigheten över det som faller under förvaltaruppdraget men behåller i övrigt bestämmanderätten över sina angelägenheter.

God man

Ett alternativ till att ordna förvaltare är att utse en god man. En god man utses för att bevaka rättigheter eller på annat sätt hjälpa den som behöver bistånd på grund av sjukdom eller liknande. Huvudregeln är då att den enskilde behåller bestämmanderätten över sina angelägenheter. Den gode mannen måste ha den enskildes samtycke för att handla på dennes vägnar.

För barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen och söker uppehållstillstånd utses en god man. Den gode mannen företräder barnet och tillvaratar barnets intresse innan en särskild förordnad vårdnadshavare utses.

Mer information om förvaltare och god man finns hos kommunens överförmyndare.

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att skapa bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Utredaren ska bland annat ta ställning till om en god man eller förvaltare alltid ska vara skyldig att fortsätta sitt uppdrag till dess att en ersättare utsetts, till exempel om den gode mannen eller förvaltaren har utsatts för hot eller våld av den person som han eller hon företräder. Utredaren ska i övrigt föreslå praktiska åtgärder som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.