Familjerätt

Arbetet med familjerätt består till stor del i att förändra den familjerättsliga lagstiftningen i takt med samhällets utveckling. En ledstjärna i det familjerättsliga arbetet är barnets bästa. Att delta i det lagstiftningssamarbete som bedrivs inom EU och i andra internationella sammanhang är andra viktiga uppgifter.

Familjerätt omfattar frågor om:

  • äktenskap, partnerskap och samboende,
  • förhållandet mellan föräldrar och barn,
  • regler om gode män och förvaltare, samt
  • arvsrätt.

Aktuella frågor

Översyn av namnlagen

En parlamentarisk kommitté har haft i uppdrag att se över namnlagen och föreslå författningsändringar som bedöms vara nödvändiga för att regleringen av personnamn ska vara tidsenlig och hålla en lång tid framöver. Uppdraget redovisades den 28 maj 2013. Kommittén har föreslagit en ny lag om personnamn som syftar till att enskilda ska få större frihet att själva välja sina förnamn och efternamn och att det ska bli enklare att byta namn. Vidare föreslås att Skatteverket ersätter Patent- och registreringsverket som namnmyndighet.

Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet

Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet överlämnade sitt delbetänkande "Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor" (SOU 2014:29) till justitieministern den 16 maj 2014. Utredaren fortsätter nu arbetet med övriga delar av uppdraget, vilket bland annat innefattar frågor om surrogatmoderskap. Uppdraget ska redovisas senast den 24 juni 2015.