Familjerätt

Arbetet med familjerätt består till stor del i att förändra den familjerättsliga lagstiftningen i takt med samhällets utveckling. En ledstjärna i det familjerättsliga arbetet är barnets bästa. Att delta i det lagstiftningssamarbete som bedrivs inom EU och i andra internationella sammanhang är andra viktiga uppgifter.

Familjerätt omfattar frågor om:

  • äktenskap, partnerskap och samboende,
  • förhållandet mellan föräldrar och barn,
  • regler om gode män och förvaltare, samt
  • arvsrätt.

Aktuella frågor

Översyn av namnlagen

En parlamentarisk kommitté har haft i uppdrag att se över namnlagen och föreslå författningsändringar som bedöms vara nödvändiga för att regleringen av personnamn ska vara tidsenlig och hålla en lång tid framöver. Uppdraget redovisades den 28 maj 2013. Kommittén har föreslagit en ny lag om personnamn som syftar till att enskilda ska få större frihet att själva välja sina förnamn och efternamn och att det ska bli enklare att byta namn. Vidare föreslås att Skatteverket ersätter Patent- och registreringsverket som namnmyndighet.

Utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet

Regeringen har den 19 juni beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar. Den del av uppdraget som avser ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning ska redovisas senast den 14 maj 2014. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 24 juni 2015.