Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Sveriges bistånd är åter över en procent

Den 3 april publicerade OECD:s biståndskommitté DAC preliminär statistik över samtliga medlemsländers bistånd.

Sveriges bistånd uppgick 2006 till 1,03 procent av bruttonationalsinkomsten (BNI). Det är en stark ökning jämfört med 2005 då andelen var 0,94 procent. Skälet är att Sverige generellt utökat sitt bistånd samt att de bilaterala skuldavskrivningarna ökat.


Av rapporten framgår att DAC-ländernas totala bistånd däremot inte ökar på motsvarande sätt. De sammanlagda biståndsflödena från DAC:s medlemsländer har sjunkit.


- Statistiken visar att Sverige har tagit sitt ansvar och uppfyllt de åtaganden som gjordes vid Monterreykonferensen 2002. Jag vill särskilt framhålla att vårt bilaterala stöd till Afrika, exklusive skuldavskrivningar, ökade med cirka 15 procent 2006, säger Gunilla Carlsson.


- Det är bekymrande att DAC-ländernas totala bistånd har minskat. Det kommer krävas stora insatser för att vi gemensamt skall kunna uppnå FN:s millenniemål till 2015.


- Den kraftigt ökande svenska biståndsvolymen gör det allt mer angeläget att säkerställa hög effektivitet och resultat i biståndet. Jag har därför prioriterat detta arbete sedan jag tillträdde som minister.


Kontakt

Mikael Östlund