Bioenergi från jord- och skogsbruket

Klimatförändringarna visar på behovet av att ställa om från fossil energi till förnybar energi. Fossil energi kommer en dag att ta slut, och en stor del av dagens fossila energi hämtas från politiskt instabila regioner vilket även kortsiktigt kan påverka försörjningstryggheten negativt. Samtidigt är det viktigt att omställningen till förnybar energi är kostnadseffektiv och hållbar med bibehållen internationell konkurrenskraft.

Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion och användning av förnybar energi. Många av landets vattendrag används för produktion av vattenkraft, över 60 procent av landets yta består av skog och därutöver visar nya beräkningar att vindtillgångarna är goda. Marknaden erbjuder också många olika alternativ till förnybar energi som kan bidra till energiomställningen och till att miljömålen uppfylls. Svensk energipolitik har under lång tid fokuserat på teknikneutralitet, dvs. att ramar för utveckling sätts upp utan att något särskilt energislag pekas ut. Detta har varit en av grundpelarna för det framgångsrika svenska konceptet.

EU:s mål

Europeiska rådet enades i mars 2007 om att väsentligt minska EU:s utsläpp av växthusgaser till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Rådet kom överens om två bindande mål:

  • 20 procent av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 2020
  • andelen biodrivmedel samma år ska vara 10 procent

Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till år 2020. Stats- och regeringscheferna påpekade samtidigt att EU endast står för 14 procent av utsläppen av växthusgaser och att utsläppsminskningar i andra länder som USA, Kina och Indien är nödvändiga.

Kommissionen presenterade i mars 2011 ett meddelande om en färdplan för EU för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi till 2050. Syftet är att uppfylla målet att minska unionens utsläpp med 80-95 procent till 2050. Därför krävs betydande insatser i Sverige, inom EU och på internationell nivå.

Sveriges mål

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Sverige ska visa ledarskap i att möta utmaningen både internationellt och genom de åtgärder vi gör i Sverige. I propositionen En sammanhållen svensk klimat- och energipolitik (prop. 2008/2009:162) beskrivs visionen om att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050. I propositionen sätts också mål upp om:

  • 50 procent förnybar energi,
  • 10 procent förnybar energi i transporter och
  • 20 procent energieffektivisering år 2020.

Till 2030 sätts en långsiktig prioritering upp om att Sverige då bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. En kontrollstation ska enligt propositionen genomföras 2015 för att analysera utvecklingen i förhållande till målen samt kunskapsläget.

Utnyttja jord- och skogsbruket på bästa sätt

En nyckelfråga inför framtiden är hur man på bästa sätt kan utnyttja jord- och skogsbrukets stora potential för energiproduktion. Jordbruksmarken är samtidigt grunden för vår livsmedelsproduktion med en hög grad av förädlingsvärde. Det finns också viktiga etiska aspekter på att ersätta livsmedelsproduktion med energiodling och att förbränna mat till energi. På skogssidan finns goda möjligheter att öka produktionen och uttag av biobränsle. Samtidigt finns konkurrens kring skogsmarken och skogsråvaran mellan å ena sidan energisektorn, och å andra sidan svensk skogsindustri och dess stora exportintäkter och sysselsättning på svensk landsbygd.

Ansvariga myndigheter

Energimyndigheten är den myndighet i Sverige som under regeringen ansvarar för tillämpningen av energipolitiken. Även Jordbruksverket och Skogsstyrelsen arbetar med frågor som rör bioenergi.