Förenkling på Landsbygdsdepartementet

Regeringen vill skapa en positiv märkbar förändring i företagens vardag. Därför har nu flera mål satts upp som gör det lättare att följa upp arbetet. Samtliga mål har år 2020 som slutdatum, men kommer regelbundet att följas upp och utvecklas.

Regeringen fortsätter arbetet med att förenkla företagens vardag. Avsikten är att bredda, utveckla och fördjupa arbetet ytterligare. Målet är bland annat att:

  • Regler ska främja företagens tillväxt
  • Det ska vara enklare att lämna uppgifter
  • Det ska finnas enkla verktyg för att starta och driva företag
  • Servicen ska öka och handläggningstiderna minska

Prioriteringen för förenklingsarbetet framöver är företagens upplevelse av vad som innebär krångel. De administrativa kostnaderna är givetvis fortsatt en viktig del av regelförenklingsarbetet. Prioritering av insatserna framöver ska i ännu högre grad riktas på sådana frågor som företagarna upplever som hinder oavsett om det är administrativa kostnader eller andra typer av hinder för tillväxt. Det trendbrott med minskade regelbörda som uppnåtts skall hållas och bördan ska även fortsättningsvis minska.

Pågående arbete

Pågående initiativ hos Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Livsmedelsverket för bättre service till företagare är bland annat En väg in eller En dörr in Med ökad E-handläggning, och samlad information på webben vill man underlätta vardagen för företagen. Vidare arbetar Livsmedelsverket med bättre vägledning för kommunal livsmedelstillsyn.

Under rubriken intervjuer och reportage i vänsternavigeringen hittar du mer information om hur våra myndigheter arbetar med regelförenkling.

Exempel på regelförenklingar

På skogsområdet har regelförenklingar gjorts för skogsavverkning så att avverkningsområden som ligger inom 100 meter kan anmälas i en anmälan. Inom livsmedel har man förenklat de administrativa rutinerna för spårbarhet, märkningsregler och godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar. Inom jordbruksområdet har Jordbruksverket förenklat förprövningen av djurstallar. Sen har de även införts nya regler för betessäsong. Genom att förlänga säsongen ökar flexibiliteten för lantbrukaren men med bibehållet krav på sammanhållen betesäsong för djuren.