Hund och katt

Den som har hand om ett djur har skyldighet att se till att djuret sköts och hanteras på ett sådant sätt att det mår bra. Hundar och katter ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Den som har hund och/eller katt har skyldighet att se till att djuret inte stör omgivningen.

Hundar och katter ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom samt ha möjlighet att bete sig naturligt. Det framgår av de grundläggande bestämmelserna i djurskyddslagen.

Den som har hand om ett djur har skyldighet att se till att djuret sköts och hanteras på ett sådant sätt att det mår bra. Det innebär till exempel att ge djuret mat och vatten och god tillsyn. I det ingår också att anpassa miljön och skötseln av djuret, så att det får möjlighet att bete sig naturligt.

Om ett djur är sjukt eller skadat, ska det snarast få nödvändig vård. Det kan bland annat innebära att veterinär behöver uppsökas för att få djuret behandlat.

Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att slå eller överanstränga djur.

Utöver de grundläggande bestämmelserna i djurskyddslagen finns det flera bestämmelser i djurskyddsförordningen och i Jordbruksverkets föreskrifter om hur du tar hand om din hund och/eller katt. Det finns till exempel regler för hur du får binda djur och vad som gäller när du transporterar djur.

Vad händer om man inte följer reglerna?

Länsstyrelserna har till uppgift att kontrollera efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen.

Om inte djurskyddsbestämmelserna följs, har Länsstyrelsen möjlighet att ingripa till exempel genom att meddela förelägganden eller förbud. Under vissa omständigheter kan Länsstyrelsen kan också besluta att polisen ska ta hand om djuret eller djuren. Länsstyrelsen ska då besluta vad som ska hända med det omhändertagna djuret, till exempel att det ska tas omhand av någon annan person. I vissa fall kan Länsstyrelsen också besluta att förbjuda en person att ha hand om djur.

Om någon bryter mot reglerna, kan personen också dömas till böter eller fängelse för brott mot djurskyddslagen eller för djurplågeri enligt brottsbalken.

Särskilt tillstånd

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, säljer eller på annat sätt tar emot eller tar hand om hundar och katter ska ha tillstånd för den verksamheten. Det krävs till exempel tillstånd om man vill bedriva kennelverksamhet, hund- eller kattpensionat eller hunddagis.

Djur som stör omgivningen

Den som har hund eller katt har skyldighet att se till att djuret inte stör omgivningen. Bestämmelser om detta finns i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Enligt lagen skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas om på ett sådant sätt som behövs för att förhindra att hunden eller katten orsakar skador eller andra olägenheter.

Polisen kan omhänderta en hund

Om tillsynen för en hund inte fungerar, får polisen besluta att hunden till exempel ska ha munkorg, vara bunden eller hållas instängd. Polisen kan omhänderta en hund, om det behövs för att hindra att hunden orsakar skada eller allvarliga problem och om inte mindre ingripande åtgärder är tillräckliga. Polisen får då besluta vad som ska ske med hunden, om den till exempel ska omhändertas av någon annan person eller avlivas.

Hunden får dock avlivas endast om den utgör en fara för människor eller andra djur, eller om det annars finns särskilda skäl.

Hundförbud

Polisen får förbjuda personer som visat sig olämpliga att ha hund att ta hand om hundar. Detta görs genom ett så kallat beslut om hundförbud. Ett hundförbud gäller antingen tills vidare eller för en viss begränsad tid. Den som bryter mot ett hundförbud kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Särskilda skadeståndsbestämmelser för hundar

För hundar gäller också särskilda skadeståndsbestämmelser. För skador som orsakas av hundar gäller så kallat strikt skadeståndsansvar. Det betyder att du kan bli skadeståndsskyldig för en skada som hunden orsakar även om du själv inte har varit oaktsam.

Märkta och registrerade hundar

Sedan den 1 januari 2001 är det lag på att alla hundar ska vara märkta och registrerade. Detta krav tillkom bland annat för att underlätta för polis som behöver ingripa mot hundar som utgör en fara för människor eller andra djur.