Idrott

Regeringen vill stödja en stark och självständig idrottsrörelse som engagerar många och är en viktig del i vår gemensamma välfärd. En viktig utgångspunkt för regeringen är att idrotten är inkluderande och öppen för alla, oavsett ålder, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, livsåskådning, social, etnisk eller kulturell bakgrund, eller funktionsnedsättning.

Regeringen kommer att i dialog med Riksidrottsförbundet arbeta för att fler ska inkluderas i idrotten. Regeringen kommer även att analysera utvecklingen när det gäller avgifter inom barn- och ungdomsidrotten och dess inverkan på förutsättningen för en idrott som är öppen för alla.

Barn och ungas idrottande och rörelse är prioriterade frågor

Målen för idrottsfrågorna är att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män positiva upplevelser av idrott som underhållning. Att öka barn och ungas idrottande och rörelse är därför prioriterade frågor.

Statens stöd till idrotten

Statens stöd till idrotten syftar till att stödja verksamhet som

  • bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott,
  • bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt idrottande,
  • gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
  • bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främjar en god folkhälsa,
  • syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
  • främjar integration och god etik, och
  • aktivt motverka dopning inom idrotten.

Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.

Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan har från och med 2010 ansvaret att följa upp statens stöd till idrotten. Uppföljningen görs i form av en regelbunden och långsiktig uppföljning av det statliga idrottsstödets betydelse utifrån ett antal indikatorer, fördjupade analyser och kompletterande forskning. Sveriges Riksidrottsförbunds återrapportering är inriktad på kvantitativa resultatmått.

Det bidrag till svensk idrott som tidigare beräknats som en andel av överskottet från AB Svenska Spel och det generella spelbidraget har upphört och ersattes 2010 av ett stabilt och förutsägbart höjt anslag över statsbudgeten.