Pågående och avslutade ESFP-insatser

Pågående insatser

Afrika

 • EUSEC DR Congo - EU:s rådgivandeinsats för säkerhetssektorreform i DR Kongo EUSEC DR Kongo, som inleddes år 2005, ska med råd stödja säkerhetssektor- och arméreform i Demokratiska republiken Kongo. Insatsen ska främja en säkerhetssektor som respekterar de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt. Den ska också verka för att kvinnors och barns situation beaktas i samband med väpnad konflikter.
 • EUPOL DR Congo - EU:s polisinsats i DR Kongo Polisinsatsen EUPOL DR Kongo, som inleddes år 2007, ska stödja den kongolesiska reformen av polisen och andra delar av rättskedjan. Den ska också verka för att kvinnors och barns situation beaktas i samband med väpnade konflikter.
 • EUNAVFOR Somalia - operation Atalanta EUNAVFOR Atalanta, EU:s första marina insats, inleddes år 2008. Uppdraget är att skydda FN:s humanitära transporter till Somalia och motverka sjöröveri utanför Somalia. Sverige har deltagit med två marina styrkor. Sverige bidrog med två korvetter och ett stödfartyg år 2008 och under det första halvåret av 2010 bar Sverige ansvaret för att leda hela EU - insatsen från fartyget Carlskrona.
 • EUTM Somalia - EU:s utbildningsinsats i Somalia EUTM Somalia, som inleddes år 2010, utbildar den somaliska övergångsregeringens säkerhetsstyrkor i syfte att bidra till stabilisering i Somalia. Insatsen genomförs i Uganda. Sverige har bidragit med personal till de tre hittillsvarande utbildningsomgångarna.

Asien

 • EUPOL Afghanistan - EU:s polisinsats i Afghanistan EUPOL:s verksamhet i Afghanistan blir allt viktigare i takt med att det internationella engagemanget viktas över från militärt till civilt stöd. Insatsen inleddes år 2007 och ska bidra till att etablera en välfungerande civilpolis under afghanskt ägarskap och till återuppbyggnaden av Afghanistan. Sedan 2009 har EUPOL fokuserat verksamheten på brottsutredningar, polisens befälsordning och länken mellan polis och åklagare, antikorruption, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Europa

 • EUPM - EU:s polisinsats i Bosnien och Hercegovina EUPM som inleddes 2003, är EU:s första krishanteringsinsats och fokuserade inledningsvis på att stödja uppbygganden av polisiära strukturer. Därefter har insatsen stöttat Bosnien och Hercegovinas brottsbekämpande organ i kampen mot grov organiserad brottslighet och korruption. Insatsen är en uppföljning till FN:s tidigare polisinsats som verkade i landet 1996 - 2002 och kommer att avslutas sommaren 2012.
 • EUFOR Operation Althea - EU:s militära insats i Bosnien och Hercegovina EU:s militära insats i Bosnien och Hercegovina bidrar sedan år 2004 till att upprätthålla säkerheten till stöd för det övergripande fredsarbetet. Den drar nytta av Natos ledningsstrukturer inom ramen för det så kallade Berlin - plus - samarbetet mellan EU och Nato. Insatsen genomförs i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1575. Den militära styrkan i Bosnien och Hercegovina har successivt minskats till ca 1300 personer. Insatsen är en uppföljning till Nato - insatsen SFOR.
 • EUMM - EU:s observatörsinsats i Georgien Som den enda internationella organisationen på plats, har EU:s civila observatörsinsats i Georgien bidragit till att stabilisera situationen efter konflikten mellan Georgien och Ryssland år 2008. EUMM bidrog till att Ryssland drog tillbaka sina trupper. Mandatet omfattar att övervaka parternas åtaganden, bidra till förtroendebyggande samt bistå med underlag för den europeiska politiken till stöd för en varaktig lösning när det gäller utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien.
 • EULEX Kosovo - EU:s rättsstatsinsats i Kosovo EULEX är den hittills största civila insatsen under den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Detta är den enda civila insatsen med ett exekutivt mandat, grundat på resolution 1244 från FN:s säkerhetsråd, som ger den ett ansvar för rättsskipning när det gäller allvarliga brott i landet. Insatsen ska stödja Kosovos myndigheter på rättsstatsområdet, framför allt när det gäller polis, rättsväsende, kriminalvård och på tullområdet att stärka sin förmåga i enlighet med internationell praxis. EULEX tog över år 2008 efter FN-insatsen UNMIK.
 • EUBAM Moldova and Ukraine - EU:s gränsövervakningsinsats i Moldavien och Ukraina EUBAM i Moldavien och Ukraina, som inleddes år 2005, bidrar till kapacitetsuppbyggnad hos de moldaviska gränsmyndigheterna och till en fredlig lösning på den transnistriska konflikten. Hittills har insatsen hjälpt länderna att samarbeta kring gränsfrågor samt gett EU bättre insyn i den transnistriska konflikten. Insatsen är inte formellt en GSFP-insats utan ett samarbete mellan EUSR-kontoret för Moldavien och ett projekt lett av EU-kommissionen.

Mellanöstern och Nordafrika

 • EUBAM Rafah - EU:s gränsövervakningsinsats i Rafah Insatsen inleddes år 2005 efter överenskommelsen mellan Israel och Palestina om Israels tillbakadragande från Gaza. EU ska övervaka palestinska gräns- och tullmyndigheter vid gränspassagen vid Rafah mellan Gaza och Egypten. Sedan Hamas maktövertagande i Gaza år 2007 är insatsen vilande i avvaktan på en politisk lösning.
 • EUJUST LEX Iraq - EU:s rättsstatsinsats i Irak EUJUST LEX Irak, som inleddes år 2005, ska stärka rättssektorn och främja mänskliga rättigheter i landet. Det sker genom att utbilda irakiska högre befattningshavare från polis-, åklagar- och domarväsendet samt kriminalvården. Av säkerhetsskäl genomfördes utbildningskurserna först inom EU. Sedan 2011, då säkerheten förbättrats, har insatsen flyttat till Bagdad.
 • EUPOL COPPS - EU:s polisinsats i de palestinska områdena Det internationella samfundet stödjer Palestinas myndigheters uppbyggnad av en egen säkerhetssektor för att göra möjlig en tvåstatslösning på konflikten mellan Israel och Palestina. EU har inom ramen för detta, ansvar för stödet till den palestinska civilpolisen sedan år 2006.

Avslutade insatser

Afrika

 • Operation Artemis i DR Kongo Operation Artemis var EU:s första militära insats utanför Europa inom ramen för ESFP. Insatsen inleddes på mycket kort varsel efter en förfrågan från FN den 12 juni 2003 och genomfördes i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1484. Målet var att bidra till säkerheten i och kring staden Bunia i östra delen av landet i en situation av omfattande våldsamheter och kränkningar av de mänskliga rättigheterna tills FN kunde förstärka sin egen närvaro i området. Insatsen avslutades den 1 september 2003.
 • AMIS II - EU:s stöd till den Afrikanska unionens insats i Darfur AMIS II inleddes i september 2005 och ämnade bistå den Afrikanska unionen i genomförandet av sin svåra uppgift i Darfur. EU bistod bland annat med utbildning, rådgivning, kapacitetsbyggnad och utrustning för AMIS militära styrka. På den civila sidan omfattade EU:s insats polisrådgivare och instruktörer samt rådgivare i mänskliga rättigheter och genderfrågor. EU bidrog också med transport av AMIS trupp och polis. Stödet baseras på AU:s önskemål och behov och gavs i nära samarbete med Nato och FN.
 • EUPOL Kinshasa - EU:s polisinsats i DR Kongo EUPOL Kinshasa var den första rådgivande polisinsatsen i DR Kongo och spelade en viktig roll i att hjälpa den kongolesiska polisen att bibehålla ordning under demokratiseringsprocessen och valperioden under 2006. EUPOL hade mandat att ge råd och att övervaka den integrerade polisenheten "IPU Kinshasa", som upprättats enligt fredsavtalet från 2003 för att skydda interimsregeringen och dess institutioner. Insatsen avslutades den 30:e juni 2007.
 • EUFOR DR Congo - EU:s militära insats i DR Kongo EUFOR DR Kongo var en del av ett bredare EU - stöd för valprocessen i DR Kongo och bidrog till att avhålla från allvarliga störningar och våldshandlingar. EU-styrkan hade till uppgift att stödja den befintliga FN-missionen MONUC under valperioden. Militärinsatsen genomfördes under andra halvåret 2006 efter en förfrågan från FN i enlighet med säkerhetsråds resolution 1671.
 • EUFOR Tchad/RCA - EU:s militära insats i Tchad/Centralafrikanska republiken EUFOR inleddes den 28 januari 2008 och är EU:s hittills största och mest multinationella insats i Afrika med 3700 man och 14 deltagande länder i fält. I enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 1778 hade insatsen mandat att skydda den civila befolkningen i fara och speciellt flyktingar, säkerhetsställa att humanitärt bistånd kom fram och den fria rörelsen av biståndsarbetare samt att skydda FN-personal, anläggningar och utrustning. Den 15 mars 2009 överfördes EUFOR Tchad/RCA:s mandat till FN-insatsen MINURCAT.
 • EU SSR Guinea-Bissau - EU:s insats för säkerhetssektorreform i Guinea-Bissau EU SSR inleddes i juni 2008 med målsättning att reformera säkerhetssektorn i Guinea-Bissau. EU-insatsen gav råd och stöd till de lokala myndigheterna samt bistod Guinea-Bissau att utveckla lagstiftning inom säkerhetssektorsreform. Insatsen avslutades 30 september 2010.

Asien

 • AMM i Aceh - EU:s observatörsinsats i Aceh, Indonesien AMM inleddes den 15 augusti 2005 med ett mandat att övervaka genomförandet av fredsavtalet mellan den indonesiska regeringen och GAM-rörelsen. AMM var i fredsavtalet uttryckligen ansvarig för övervakningen av avväpningen, demobiliseringen och återintegreringen av GAM-rebellerna, tillbakadragandet av indonesisk militär, MR-aspekter samt reformprocessen på lagstiftningsområdet. Förutom bidraget från EU omfattade insatsen observatörer från fem ASEAN - länder samt Norge och Schweiz. Insatsen avslutades den 15:e december 2006 efter det att val hållits den 11:e december.

Europa

 • Operation Concordia - EU:s militära insats i Makedonien Operation Concordia inleddes den 31 mars 2003, efter en begäran från Makedoniens regering, och var EU:s första militära insats. Insatsen genomfördes med hjälp av Natos tillgångar och resurser under Berlin-plus-arrangemanget. Målet var att bidra till genomförandet av Ohrid -fredsavtalet från 2001. Insatsen avslutades 15 december 2003.
 • EUPOL PROXIMA - EU:s polisinsats i Makedonien EUPOL PROXIMA inleddes den 15 december 2003 med målsättningen att övervaka och rådge Makedoniens polisväsende i kampen mot organiserad brottslighet. Insatsen förbättrade landets polisstandard och avslutades 14 december 2005.
 • EUJUST THEMS Georgia - EU:s rättssektorsinsats i Georgien EUJUST THEMS inleddes i juli 2004 med ett ettårigt mandat att bistå de georgiska myndigheterna att utarbeta en reformstrategi på det straffrättsliga området. Insatsen var ett uttryck för EU:s vilja att bistå och stödja den nya georgiska regeringen efter rosornas revolution senhösten 2003. Insatsen avslutades i juli 2005, efter att reformstrategin hade antagits av det georgiska parlamentet.
 • EUPAT FYROM - EU:s rådgivande polisinsats i Makedonien EUPAT FYROM var en rådgivande polisinsats, vars syfte var att utgöra en brygga tills dess att EU-kommissionen inlett sitt långsiktiga institutionsbyggande program för fortsatta reformer inom polisområdet. EUPAT var en uppföljning av polisinsatsen EUPOL Proxima som avslutades den 14 december 2005. EUPAT inleddes 15 december 2005 och hade ett mandat på sex månader.

Mellanöstern och Nordafrika

 • EUFOR Libya - EU:s militära insats i Libyen Med anledning av krisen i Libyen beslutade EU i april 2011 att med en militär insats erbjuda stöd för humanitära biståndsoperationer om FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) skulle begära det. Insatsen genomfördes aldrig.