Arkiv: Mandatperioden 6 oktober 2006–4 oktober 2010

Sverige avvecklar tre ambassader

Regeringen har i dag beslutat att avveckla tre av Sveriges ambassader. De tre är ambassaderna i Angola, Filippinerna och Laos.

UD ser kontinuerligt över sin utlandsorganisation och bedömer hur den ser ut i förhållande till förändringar i omvärlden och ändrade krav på bevakning och service. Detta innebär att Sverige över tiden öppnar nya eller stänger befintliga ambassader och konsulat. UD måste också anpassa utlandsorganisationen till sin budget och leva upp till de effektiviseringsmål som gäller för alla departement och myndigheter.


Angola

Sverige var ett av de första länderna i världen att erkänna Angola när landet 1975 blev självständigt. Vi var också ett av de första länderna att öppna ambassad och inleda ett biståndssamarbete med Angola. Sedan dess har ambassadens huvuduppgift varit att arbeta med biståndsfrågor. Till följd av Angolas snabba och kraftiga ekonomiska utveckling har nu biståndssamarbetet fasats ut. Därför bedömer regeringen att de uppgifter som finns kvar, till exempel främjande av svenska intressen i landet och rapportering om Angolas ekonomiska och politiska utveckling, kan skötas från ambassaden i Pretoria, samt av Exportrådet som finns på plats i Luanda sedan oktober 2007. Nedläggningen väntas kunna ske senast den 31 augusti 2008. Ett honorärkonsulat kommer att upprättas.


Filippinerna

Sveriges ambassad i Filippinerna arbetar främst med främjande av svensk export och hjälp till svenska företag att konkurrera om upphandling inom den Asiatiska Utvecklingsbanken (ADB). Den svenska exporten till Filippinerna utgör ungefär 0,07 procent av Sveriges totala export och den svenska andelen av ADB:s upphandling är liten. I samband med regeringens översyn av biståndet under 2007 beslutades att Sveriges bilaterala bistånd till Filippinerna ska upphöra. Sida har fått i uppdrag att utarbeta en utfasningsplan. Ett honorärkonsulat kommer att öppnas som kan ge service till svenska medborgare. Nedläggning av ambassaden beräknas ske senast 30 juni 2008.


Laos

I samband med regeringens översyn av biståndet under 2007 beslutades att Sveriges bilaterala biståndssamarbete med Laos ska upphöra. Sida har fått regeringens uppdrag att utarbeta förslag till utfasningsstrategi för Laos. Eftersom biståndsfrågor är den dominerande verksamheten vid ambassaden i Laos har regeringen för avsikt att omvandla ambassaden till sektionskontor som ska ägna sig helt åt utfasningen av biståndet. Sektionskontoret kommer att drivas av Sida. Omvandlingen till sektionskontor föreslås ske senast den 15 augusti 2008.


Houston

Regeringen har i dag även upphävt beslutet som togs 2004 att öppna ett generalkonsulat i Houston, USA. Beslutet som togs för tre år sedan har aldrig verkställts på grund av resursbrist.


Kontakt

Sofia Karlberg
Redaktör
work 08-405 58 80
cell 070-100779
e-post till Sofia Karlberg