Jak pracuje rząd i Kancelaria Rządu?

Zadaniem Kancelarii Rządu jest wspieranie rządu w jego pracy polegającej na kierowaniu państwem i realizowaniu swoich celów politycznych.

Kancelarią Rządu kieruje rząd, co oznacza, że jest ona organem kontrolowanym politycznie, a rząd określa kierunki działania i ustala priorytety. Urzędnicy zatrudnieni w Kancelarii Rządu pomagają rządowi w opracowywaniu dokumentacji i projektów decyzji rządowych, a także w badaniu spraw o charakterze krajowym i międzynarodowym. Spośród 4 700 pracowników zatrudnionych w Kancelarii Rządu około 200 pracowników pochodzi z nadania politycznego. Wszyscy pozostali pracownicy pozostają na swoich stanowiskach niezależnie od politycznej orientacji rządu sprawującego władzę.

Obowiązki urzędników można podzielić na siedem głównych kategorii, które występują we wszystkich ministerstwach:

 • Legislacja
 • Proces budżetowy i kierowanie organami administracji państwowej
 • Sprawy administracyjne
 • Współpraca międzynarodowa
 • Komunikacja zewnętrzna
 • Projekty i programy specjalne
 • Wewnętrzne funkcje pomocnicze i prace rozwojowe ministerstwa.

Jednym z zadań urzędników jest kierowanie organami administracji państwowej, które podlegają poszczególnym ministerstwom, poprzez opracowywanie podstaw dla corocznych wytycznych w sprawie wydatkowania środków i monitorowanie pracy tych organów. W zakres ich prac mogą również wchodzić negocjacje międzynarodowe, np. w ramach Unii Europejskiej. W porównaniu do innych krajów Szwecja posiada niewielkie ministerstwa i duże organy administracji państwowej.

Kolektywne podejmowanie decyzji

Podczas posiedzeń rządu, które odbywają się co tydzień, rząd podejmuje we wszystkich sprawach wspólne i kolektywne decyzje. W ten sposób każdy z ministrów posiada możliwość wpływania na podejmowane decyzje, a rząd odpowiada wspólnie za wszystkie decyzje.

Podjęcie przez rząd decyzji w sprawie rządowej jest efektem długiego i starannego procesu przygotowawczego, który odbywa się w Kancelarii Rządu.

 • Zainicjowanie sprawy Sprawa zostaje przesłana do Kancelarii Rządu jako dokument pocztą lub pocztą elektroniczną albo przekazana ustnie.
 • Rejestracja Wszystkie sprawy są rejestrowane przez rejestratora w odnośnym ministerstwie.
 • Rozpatrywanie sprawy Referent ministerialny gromadzi potrzebne informacje, a osoby i organizacje, których dotyczy sprawa mogą przedstawić swoje opinie, następnie osoba lub organizacja, która zainicjowała sprawę, może wyrazić swoje stanowisko, po czym referent ministerialny opracowuje propozycję decyzji, która jest omawiana wspólnie z pozostałymi ministrami i ministerstwami, których dotyczy sprawa, a na koniec propozycja decyzji jest analizowana przez dyrektora generalnego sekretariatu.
 • Decyzja w sprawie Sprawa zostaje przedstawiona odpowiedzialnemu ministrowi, rząd podejmuje wspólną decyzję, po czym decyzja zostaje przesłana osobie lub organizacji, która zainicjowała sprawę oraz innym stronom, których dotyczy decyzja, a następnie zostaje przekazana do archiwum.