EU: Allmänna frågor

EU:s institutionella struktur samt horisontella EU-frågor som Europa 2020-strategin, EU:s strategi för Östersjöregionen, arbetet för att stärka rättsstaten i EU, EU:s utvidgning och den fleråriga budgetramen är de frågor som behandlas i rådet för allmänna frågor.

EU-kommissionens förslag till landsspecifika rekommendationer

I maj 2016 presenterade EU-kommissionen förslag till landsspecifika rekommendationer till EU:s medlemsstater och eurozonen. Rekommendationerna utgör ett led i kommissionens årliga granskning av medlemsstaternas ekonomiska politik och sysselsättningspolitik och ingår som en del i den ekonomisk-politiska samordningen inom EU.

Kommissionen baserar sina rekommendationer på en analys av medlemsstaternas rapportering inom ramen för Europa 2020-strategin (nationella reformprogrammen) samt den årliga rapporteringen inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten (stabilitets- eller konvergensprogram).

Regeringen ser rekommendationerna som instrument för att uppmuntra till en ansvarsfull ekonomisk politik och uppfyllelse av de mål som satts upp inom EU. Ytterst är det parlamenten i medlemsländerna som beslutar om utformningen av den nationella ekonomiska politiken.

EU:s utvidgning

Utvidgningen är en av EU-samarbetets största framgångar. Den har medverkat till att stärka Europas säkerhet, ekonomiska utveckling och stabilitet. Sverige värnar att utvidgningens principer upprätthålls och att unionens åtaganden fullföljs.

Viktiga framgångar de senaste har bland annat varit att ett stabiliserings- och associeringsavtal (SA-avtal) trätt i kraft med Bosnien-Hercegovina, att ett SA-avtal med Kosovo undertecknats, fortsatta framsteg i normaliseringsdialogen mellan Kosovo och Serbien samt en fortsatt dynamik i utvecklingen av det regionala samarbetet på västra Balkan. Framstegen ger belägg för utvidgningsprocessens fortsatta dragningskraft och centrala roll för att säkra fred, demokrati och rättsstatens principer i EU:s närområde.

Rättsstatens principer

Arbetet för att främja respekten för rättsstaten i EU ska prioriteras, dels genom att kommissionen börjat tillämpa ramverket för att förebygga hot mot rättsstaten, dels genom dialogen i rådet med syfte att stärka den gemensamma förståelsen för efterlevnad av rättsstatens principer.