EU: Ekonomiska och finansiella frågor

Arbetet inom EU som rör bland annat ekonomisk politik, budget, skatter och finansmarknad sker i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin). För att komma tillrätta med de ekonomiska problemen i EU är det nödvändigt med reformer, bland annat strukturreformer, för högre sysselsättning och förbättrad konkurrenskraft.

Mer om Ekofin på Europeiska unionens webbplats

Budgetar ska vara i linje med stabilitets- och tillväxtpaktens krav

Budgetar ska vara i linje med stabilitets- och tillväxtpaktens krav.
Europas problem är i grunden långsiktiga och strukturella. Politiken i alla medlemsstater, oavsett deras finansiella ställning, bör därför inriktas på att genomföra strukturella reformer för högre sysselsättning och förbättrad konkurrenskraft. Regeringen anser att det är viktigt att reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten respekteras.

Det finns en viss flexibilitet i ramverket, men det är viktigt med tydliga ramar för hur flexibiliteten ska tillämpas och att dessa ramar har klargjorts och dokumenterats. Detta är av stor betydelse för att värna trovärdigheten i stabilitets- och tillväxtpakten. Det är även prioriterat att arbeta för att komplexiteten i ramverket minskar.

Ekonomiska läget i eurozonen

Att euroområdet fungerar väl och är stabilt är centralt för Sverige och det är därför av stor vikt att aktivt följa utvecklingen. Regeringens målsättning är att bidra till att samtliga medlemsstater tar sitt ansvar och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkra nationell statsfinansiell stabilitet och hållbarhet, i syfte att öka förtroendet och minska oron på marknaden. Alla bär ansvar för den gemensamma utvecklingen.

Fördjupningen av EMU

Arbetet med att fördjupa valutaunionen EMU intensifierades under 2015. Flera konkreta förslag har presenterats, som syftar till att bland annat öka konkurrenskraften, fullborda bankunionen, uppnå och upprätthålla en ansvarsfull finanspolitik samt stärka de demokratiska aspekterna av samarbetet.

Sverige har ett starkt intresse av ett väl fungerande EMU. Regeringen ser därför positivt på att olika sätt att förbättra valutaunionens funktionssätt undersöks. För regeringen är det samtidigt viktigt att värna sammanhållningen mellan alla medlemsstater, samt att hålla många handlingsalternativ öppna för att kunna delta i de samarbeten där Sveriges intressen sammanfaller med euroländernas.

Den finansiella unionen

Regeringen avser att arbeta för att alla kommande förslag, inklusive inom kapitalmarknadsunionen, ska uppfylla villkor för transparens och finansiell stabilitet och för att bibehålla eller förstärka ett starkt och ändamålsenligt investerar- och konsumentskydd.

Sverige har i nuläget inga avsikter att delta i bankunionen, men är en aktiv part i förhandlingarna, med målsättningen att bankunionen vid ett eventuellt framtida deltagande ska vara så bra som möjlig och innebära en likvärdig behandling av de länder som inte har euron som valuta.

EU-samarbete på skatteområdet

Målet med samarbetet inom EU på skatteområdet är bland annat att säkerställa den inre marknadens upprättande och funktion och att undvika snedvridning av konkurrensen.

Det finns endast ett fåtal EU-rättsakter som reglerar samarbetet på företagsbeskattningsområdet. Personbeskattning är inte föremål för samarbete inom EU. Men för moms och punktskatter på bland annat energi, alkohol, tobak finns det gemensamma regler inom EU. Det finns även flera EU-rättsakter som reglerar det administrativa samarbetet på skatteområdet. Detta samarbete omfattar såväl moms och punktskatter som privatpersoners inkomstskatt samt automatiskt utbyte av information om finansiella konton och kapitalinkomster.

Skatteflykt, skatte­undandragande, skattefusk och skadlig skattekonkurrens

Arbetet för att minska skatteflykt, skatte­undandragande, skattefusk och skadlig skattekonkurrens är viktigt för regeringen, liksom en fungerande inre marknad och att medlemsstaternas befogenhet på skatteområdet värnas. Administrativa bördor och kostnader bör bli så låga som möjligt.

Kampen mot finansiering av terrorism

Mot bakgrund av terroristattentat som utförts under senare tid och terroristgruppen Daeshs framväxt är arbetet med att bekämpa finansiering av terrorism en viktig fråga. Regeringen prioriterar detta arbete och avser att verka för att ändamålsenliga åtgärder vidtas för att motverka att det finansiella systemet utnyttjas för att finansiera terrorism.