EU: Jordbruk, fiske och livsmedel

EU-frågor som rör jordbruk, fiske och livsmedel ligger inom jordbruks- och fiskerådets ansvarsområde. Den svenska målsättningen på området är att verka för ett hållbart fiske, gott djurskydd, god djurhälsa, ett marknadsinriktat och konkurrenskraftigt jordbruk samt tillgång till säkra och hälsosamma livsmedel.

Mer om jordbruks och fiskerådet på Europeiska unionens råds webbplats

EU:s jordbrukspolitik

EU:s gemensamma jordbrukspolitik är ett fullständigt harmoniserat politikområde som består av två pelare: första pelaren (direktstöd och marknadsordningen) och andra pelaren (miljö- och landsbygdsstöd).

Mer om jordbrukspolitiken på webbplatsen för Sveriges riksdags EU-information

Under 2013 enades EU:s jordbruksministrar och Europaparlamentet kring en reform av EU:s jordbrukspolitik för åren 2014 till 2020. Reformen omfattar fyra förordningar som rör direktstöd till lantbrukare (gårdsstöd), stöd till landsbygdsutveckling och miljö (landsbygdsprogrammet), åtgärder för att stabilisera marknaden samt regler för hur dessa områden ska finansieras och administreras.

Mer om jordbrukspolitikreformen på EU-kommissionens webbplats (engelska)

EU:s fiskeripolitik

Den gemensamma fiskeripolitiken är en fullt utvecklad unionspolitik. År 2013 nådde ministerrådet och Europaparlamentet en uppgörelse om hur den gemensamma fiskeripolitiken ska se ut. Den nya gemensamma fiskeripolitiken ska se till att fisket och vattenbrukets aktiviteter är långsiktigt hållbara och överensstämmer med unionens miljölagstiftning. Den har tre övergripande mål:

Hållbara fiskebestånd senast 2020

Fiskebestånden ska återställas och bevaras till senast år 2020 för samtliga fiskebestånd.

Förbud att kasta fisk över bord

Oönskade fångster ska så långt som möjligt undvikas genom att göra det obligatoriskt för fiskaren att ta i land alla fångster. Regelverket inträder stegvis och med hänsyn till bästa tillgängliga vetenskapliga råd. De eventuella oönskade fångsterna ska användas på bästa sätt utan att det skapas en marknad för produkterna.

Fiskeflottorna ska anpassas till fiskeresursen

EU:s medlemsländer ska anpassa fiskefartygens förmåga att fiska efter fiskemöjligheterna. Syftet är att få ekonomiskt livskraftiga flottor som inte överutnyttjar fiskeresurserna.

Mer om fiskepolitiken på webbplatsen för Sveriges riksdags EU-information

EU:s politik för livsmedel och djur

Inom EU finns omfattande regelverk för djur och livsmedel. Enligt fördraget har unionen och medlemsstaterna skyldighet att ta hänsyn till djurens välfärd. Lagstiftningen om djurhälsa syftar dels till att underlätta handeln med djur och animaliska produkter inom EU utan att sprida sjukdomar, dels till att förhindra smitta från djur till människa.

Livsmedelsområdet totalharmoniserat inom EU

En stor del av livsmedelsområdet är totalharmoniserat inom EU. Det innebär att det inte är tillåtet för enskilda medlemsstater att ha vare sig strängare eller mer liberala bestämmelser. Arbetet på livsmedelsområdet i EU omfattar både skapandet av nya lagar och en modernisering av det nuvarande regelverket.

Grunden för all livsmedelslagstiftning i EU är skydd av konsumenternas hälsa, mångfald i utbud och underlättande av handeln genom att alla medlemsstater har samma regler. På EU-nivå finns en överordnad förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning och förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Mer om livsmedelspolitiken på webbplatsen för Sveriges riksdags EU-information