EU: Sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård

EU-arbetet med sysselsättningspolitik, arbetsrätt och arbetsvillkor, social trygghet och folkhälsa sker i rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO-rådet). Det är viktigt att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, och en väl fungerande barn- och äldreomsorg är en förutsättning för att lyckas med detta.

Mer om EPSCO-rådet på Europeiska unionens råds webbplats 

Ett starkt och socialt Europa bygger på en samverkan mellan tillväxt, ökad konkurrenskraft och solidaritet, där tillväxt och sociala framsteg förstärker varandra.

Europa behöver fler människor på arbetsmarknaden, och insatser för ökad jämställdhet och icke-diskriminering möjliggör ett högre arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. De stora migrationsströmmarna och den höga ungdomsarbetslösheten är två av EU:s största utmaningar. Plats i utbildningssystemen är grundläggande för nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Fler kvinnor på arbetsmarknaden

Jämställdhet är en fråga om makt och rättvisa, men samtidigt också en förutsättning för att öka Europas tillväxt och konkurrenskraft. Det finns få områden i samhället där tillväxtpotentialen är lika omfattande som på jämställdhetsområdet och EU måste arbeta strategiskt med jämställdhetsfrågorna och prioritera arbetet för att främja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden

Ett effektivt samarbete på sysselsättningsområdet är viktigt för att stimulera medlemsstaterna att genomföra nödvändiga reformer för att få fler kvinnor och män i arbete.

Att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden bidrar till ökad tillväxt och en starkare ekonomi i Europa. Inom EU är kvinnors arbetskraftsdeltagande högre i de länder som har satsat på barnomsorg. Europeiska rådet har fastställt mål om barnomsorg. Vissa framsteg har gjorts men trots detta når barnomsorgstillgången i EU fortfarande inte upp till målen.

Sveriges regering kommer att verka för att initiativet "Ny start för arbetande föräldrar" har ett jämställt och modernt föräldraskap i fokus som beaktar olika familjekonstellationer och säkrar ett högt
arbetskraftsdeltagande bland kvinnor genom att främja jämställdhet. Initiativet bör fånga upp viktiga aspekter såsom tillgång till kvalitativ förskola till en rimlig kostnad.

Gemensam arbetsmarknad får inte leda till försämrade villkor

En central målsättning när det gäller arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor är att förbättra arbetstagares levnads- och arbetsvillkor. Ett viktigt inslag på detta område är dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

En gemensam europeisk arbetsmarknad får inte leda till att villkoren försämras för Europas löntagare. Regeringen kommer att verka för att principen om lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet bekräftas, och att utländska arbetstagare så långt som möjligt ska likabehandlas med inhemsk arbetskraft särskilt vad avser grundläggande arbets- och anställningsvillkor inom ramen för utstationeringsdirektivets område, samtidigt som den fria rörligheten respekteras.

Samordningsbestämmelser ska främja rörlighet

Regeringen välkomnar en översyn av förordningarna som samordnar de sociala trygghetssystemen. Reglerna behöver ses över för att säkerställa att arbetstagares rätt till social trygghet inte förloras, samt anpassas till rörlighetsdirektivet.

Sveriges regering kommer verka för att samordningsbestämmelserna gällande de sociala trygghetssystemen främjar rörligheten för personer inom EU, i synnerhet för arbetstagare, samt verkar för att förbättra människors levnadsstandard och egna försörjning. Regeringens mål är att balansen mellan den enskildes sociala skydd och ansvars- och kostnadsfördelning mellan medlemsstaterna, måste finnas i bestämmelserna.

Mer om sysselsättning och socialpolitik på EU:s officiella webbplats

Folkhälsa

Folkhälsa respektive hälso- och sjukvård är huvudsakligen nationell kompetens, men det finns ett mervärde i att arbeta tillsammans i EU inom vissa områden. Som exempel kan nämnas arbetet inom läkemedelsområdet, som bland annat handlar om att utveckla läkemedelslagstiftningen inom EU. Sverige är särskilt engagerat i arbetet mot antibiotikaresistens och mot alkoholens skadeverkningar.

EU:s alkoholarbete

Regeringen vill se en ambitiös alkoholpolitik med fokus på de preventiva insatserna. På EU-nivå önskar regeringen framförallt insatser vad gäller gränsöverskridande frågor såsom marknadsföring och reklam, e-handel, prissättning, importkvoter och märkning av produkter.

Antimikrobiell resistens

Antibiotikaresistens utgör ett av de största hälsohoten mot världen. Det är viktigt att ha ett samlat synsätt där djursidan och humansidan hanteras tillsammans. Sverige har varit drivande för att frågan ska lyftas på EU-nivå.