EU: Utbildning, ungdom, kultur och idrott

EU-arbetet med frågor som rör utbildning, ungdom, kultur och idrott spelar en central roll för att bland annat nå unionens strategiska mål om att bli världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomi. En dynamisk och effektiv inre marknad för utbildning och yrkesutbildning är en förutsättning för att nå dit.

Mer om utbildning, ungdom, kultur och idrott på Europeiska unionens råds webbplats

EU:s politik för utbildning

EU-samarbetet på utbildningsområdet ska inte omfatta harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning, men unionen har befogenhet att främja samarbetet mellan medlemsstaterna.

Samtidigt har Europa 2020-strategin inneburit en ny dynamik för utbildningsfrågorna i EU. Strategins övergripande mål på utbildningsområdet omvandlas till nationella mål som regelbundet följs upp. Utbildning spelar en allt viktigare roll för att nå de gemensamma målen om tillväxt och sysselsättning.

Europa 2020-strategin

EU:s program för utbildning, ungdom och id­rott, Erasmus+, pågår i sju år, fram till 2020. Det över­gripande syftet med programmet är att stärka kvaliteten i europeisk utbildning, i det europe­iska samarbetet inom ungdomsområdet och det finns även en mindre del som riktar sig mot idrottsområdet. Högst prioritet har mobilitet - till exempel ska Erasmus+ underlätta för och stimulera stu­denter, ungdomar, lärare med flera att röra sig över gränserna.

Mer om utbildnings- och ungdomspolitiken på EU:s officiella webbplats

EU:s politik för kultur och idrott

EU ska bidra till kulturens och den audiovisuella sektorns utveckling med respekt för den nationella och regionala mångfalden. EU ska också främja europeiska idrottsfrågor och ska då beakta idrottens särart. Insatserna ska främja samarbete mellan medlemsstaterna.

Direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser (AV-direktivet)

Delar av direktivet omfattar sådant som regleras i svensk grundlag. Det finns flera olika svenska intressen som behöver balanseras, till exempel ett starkt stöd för en utvecklad inre marknad, ett öppet och fritt internet och starkt konsumentskydd särskilt för alkoholreklam, reklam riktat mot barn och spelreklam.

Mer om Sveriges arbete i EU