Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringens etableringspaket

Regeringens etableringspaket publicerades våren 2015. Regeringen har sedan dess genomfört en rad etableringsreformer som samlat presenteras under politikområdet Nyanländas etablering. All information från etableringspaketet finns kvar och är sökbar på regeringen.se.

Regeringens fokus: Snabbare etablering av nyanlända

 • "Regeringen vill ha ordning och reda i mottagandet och fokus på jobb."

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  – Flyktingsituationen i världen innebär att många människor söker skydd i Sverige. Regeringen har lagt om politiken för att se till att vi kan korta vägarna till arbete för nyanlända, den svenska modellen förutsätter att alla som kan arbeta också arbetar. Målet är ordning och reda i mottagandet och goda förutsättningar till etablering i alla kommuner.

Aktuellt

Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag arrangerat regionala konferenser över hela landet med syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. Under 2017 genomförs en uppföljning av satsningen.

Foto: Maskot/Folio.

Extratjänst – en 100-procentig möjlighet

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Långtidsarbetslösa och nyanlända kan även anställas i viss kulturell, idrottslig och social verksamhet. Ta del av information om hur olika kommuner arbetar med extratjänster.

Foto: Maskot/Folio

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Tonårspojke studerar flitigt
Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Foto: Folio

Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande barn

Det stora mottagandet av asylsökande ensamkommande barn har inneburit ett betydande åtagande för kommunerna att åstadkomma ett gott långsiktigt mottagande där barnens rättigheter beaktas. Även om antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat kommer Sverige sannolikt att ta emot ett stort antal ensamkommande flickor och pojkar även under kommande år.

Etableringspaketets delar

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  1. Jobb

  Alla som kan arbeta ska arbeta, det är en grundbult i den svenska modellen. Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning efter sin tid i etableringsuppdraget, det vill säga efter två år. För att nå detta mål måste nyanländas kunskaper och färdigheter tas tillvara på ett bättre sätt och utbildning erbjudas för att rusta nyanlända med den utbildning och de kvalifikationer som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Möjligheten att få sin tidigare utbildning bedömd, sin kompetens validerad samt att vid behov kunna ta del av ytterligare utbildning är avgörande för att snabbt kunna få ett jobb. Etableringsinsatserna behöver också bli effektivare genom ökad flexibilitet och individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  2. Utbildning

  Människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Behovet av utbildningsinsatser för att etablera sig på arbetsmarknaden är individuellt, och kräver därför satsningar på såväl gymnasiala utbildningar som på vuxenutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning. Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom olika slags kompletterande utbildningar vid behov, kan vara av stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  3. Boende och mottagande

  För att skapa ett flyktingmottagande som är hållbart och solidariskt måste alla kommuner vara med och ta ansvar utifrån sina förutsättningar vad gäller arbetsmarknad, befolkningsstorlek och tidigare mottagande. Regeringen har därför föreslagit, och riksdagen beslutat om, en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Samtidigt har den statliga schablonersättningen för personer som tagits emot i en kommun höjts med 50 procent och regeringen avser att förändra ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga i syfte att förenkla och ge kommunerna bättre planeringsförutsättningar.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  4. Civila samhället

  Att nyanlända ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället är hela Sveriges ansvar. Det civila samhället bidrar med ovärderliga insatser för att ge såväl asylsökande som nyanlända ett gott mottagande i Sverige. I kommunerna och det civila samhället finns många goda verksamheter och arbeten. Det finns en stark vilja att engagera sig och bidra till nyanländas etablering.

 1. 1 Jobb
 2. 2 Utbildning
 3. 3 Boende och mottagande
 4. 4 Civila samhället

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 326 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida