Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen ansvarar bland annat för frågor som rör stabilitet i det finansiella systemet, konsumentskydd på finansmarknaderna och reglering av företag, handel och tjänster på dessa marknader. Avdelningen ansvarar även för frågor som handlar om statsskuldspolitik, pensionssparande och Riksbanken samt myndighetsstyrning inom finansmarknadsområdet.

Organisation och ansvarsområden

Avdelningschef: Aino Bunge

Stab

Bankenheten


Enhetschef: Erik Eldhagen

 • Centrala betalningssystemet
 • Finansiella konglomerat
 • Inlåningsverksamhet
 • Insättningsgaranti
 • Elektroniska pengar
 • Penningtvätt samt finansiering av terrorism och massförstörelsevapen
 • Penning- och valutapolitik
 • Riksbanken
 • Stabilitet i det finansiella systemet
 • Valuta- och kreditreglering
 • Bank- och finansieringstjänster
 • Banker och andra kreditinstitut
 • Betaltjänster
 • Analys av kredit och inlåningsmarknadernas utveckling och funktionssätt

Enheten för försäkring, pension och myndighetsstyrning

Enhetschef: Tord Gransbo

 • Försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, försäkringstjänster
 • Krigsförsäkring och krigsskadeersättning
 • Individuellt pensionssparande, premiepensionssparande, tjänstepensionsinstitut
 • Redovisning och revision i finansiella företag
 • Statens betalningsmodell
 • Statens upplåning och skuldförvaltning
 • Understödsföreningar
 • Myndighetsstyrning av 
  - Allmänna pensionsfonderna
  - Finansinspektionen
  - Krigsförsäkringsnämnden
  - Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
  - Riksgäldskontoret

Värdepappersmarknadsenheten

Enhetschef: Malin Alpen

 • Börser samt reglerade marknader och andra handelsplatser
 • Centrala värdepappersförvarare och clearingorganisationer
 • Fondbolag och värdepappersfonder samt förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • Handel och tjänster på värdepappersmarknaden
 • Investerarskydd
 • Marknadsmissbruk
 • Värdepappersbolag och kreditvärderingsinstitut
 • Analys av värdepappers- och fondmarknadernas utveckling och funktionssätt
 • Samordning av avdelningens frågor på konsumentskyddsområdet

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.