Näringsdepartementets delar i statens budget

Näringsdepartementet ansvarar för beredning av de delar i statens budget som rör bland annat regional tillväxt, kommunikationer (transporter och infrastruktur, it-politik och e-förvaltning), areella näringar, landsbygd och livsmedel, boende och byggande samt näringsliv.

Näringsdepartementets utgiftsområden:
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Utgiftsområde 22 Kommunikationer (transporter och infrastruktur, it-politik och e-förvaltning)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Näringsdepartementets anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik:
1:1 Bostadspolitisk utveckling
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
1:4 Boverket
1:6 Lantmäteriet
1:7 Energieffektivisering
och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
1:8 Stöd till
kommuner för ökat bostadsbyggande
1:9 Investeringsstöd
för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
Näringsdepartementets anslag inom utgiftsområde 24 Näringsliv:
1:1 Verket för innovationssystem
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel
1:4 Tillväxtverket
1:5 Näringslivsutveckling
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1:7 Turistfrämjande
1:8 Sveriges geologiska undersökning
1:9 Geovetenskaplig forskning
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
1:11 Patentbesvärsrätten
1:12 Bolagsverket
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet
1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
1:15 Konkurrensverket
1:16 Konkurrensforskning
1:17 Upprustning och drift av Göta kanal
1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer
1:21 Finansiering av rättegångskostnader
1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation

Regleringsbrev för verksamhet inom Näringsdepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret.

Regleringsbrev för Näringsdepartementets myndigheter som gäller under år 2017 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Mer om statens budget

Den 18 april 2017 lämnade regeringen 2017 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen.