Behandling av personuppgifter

De uppgifter som lämnas till UD i ansökningar registreras i ett särskilt IT-stöd. Regeringskansliet är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Ändamålet med behandlingen är att hantera framställningar om föräldraansvar, bland annat olovligt bortförda och kvarhållna barn och verkställighet av avgöranden om vårdnad och umgänge. Enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) har var och en rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om den sökande. En sådan begäran ska göras skriftligen hos UD och vara undertecknad av den sökande själv. Enligt 28 § personuppgiftslagen har den registrerade rätt att begära rättelse om UD har behandlat uppgifter om denne felaktigt.

Begäran om information eller rättelse skickas till följande adress.

Utrikesdepartementet
KC
103 39 Stockholm

Om du har frågor om eller synpunkter på UD:s personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta myndighetens personuppgiftsombud Max Bjuhr på telefon 08-405 11 73.