Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Kulturens bidrag till Europa 2020-strategin diskuterades

Publicerad Uppdaterad

Kulturministrarna antog en arbetsplan som anger de prioriteringar som rådet ska arbeta med under perioden 2015-2018 på ett rådsmöte i Bryssel 25 november. I ministrarnas diskussion om kulturens bidrag till Europa 2020-strategin betonades från svensk sida bland annat betydelsen av kulturens roll för digitalisering, innovationskraft och social sammanhållning. Sverige representerades av Alice Bah Kuhnke.

De prioriteringar som lyfts fram i arbetsplanen innefattar tillgänglig kultur för alla, kulturarv, den kulturella och kreativa sektorn, främjandet av kulturell mångfald, kulturens roll i EU:s yttre förbindelser samt rörlighet för konstnärer och verk. Frågorna behandlas i olika arbetsgrupper där medlemsstaterna deltar på frivillig basis för att bland annat utbyta erfarenheter och goda exempel inom dessa områden.

Kulturens roll för social sammanhållning

På mötet hölls också en debatt om hur kulturen kan bidra till Europa 2020-strategins målsättningar. I denna debatt betonade Sverige bland annat kulturens roll för social sammanhållning, den digitala utvecklingen, innovationer och hållbar utveckling. Sverige lyfte även fram att en fri och oberoende konstnärlig verksamhet skapar sammanhållning, sätter igång processer och berikar samhällsekonomin i form av varor, tjänster och arbetstillfällen.

Diskussion om audiovisuella tjänster

Ministrarna diskuterade även betydelsen av audiovisuella tjänster i den digitala eran. Bland annat uppmärksammades att teknisk utveckling och det förändrade medielandskapet aktualiserar behovet av att se över regelverk och stödsystem inom detta område.

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)