Sverige ordförande i det nordiska försvarssamarbetet 2015

De nordiska länderna har en lång tradition av försvarspolitiskt samarbete. År 2009 inrättades det nuvarande samarbetsformatet - Nordic Defence Cooperation (Nordefco) vilket omfattar samarbete och dialog på både militär och politisk nivå. Under 2015 är Sverige ordförande för Nordefcosamarbetet.

Nordiska soldater
Nordiska soldater övar. Foto: Kim Svensson / Försvarsmakten

De nordiska länderna är överens om att det finns mycket att vinna genom samarbete inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Syftet med det nordiska försvarssamarbetet inom Nordefco är att stärka ländernas egna försvar och öka den egna försvarsförmågan.

- Det nordiska försvarssamarbetet är prioriterat för Sverige. Samarbetet syftar till att stärka den egna försvarsförmågan och bidra till den gemensamma säkerheten, säger Peter Hultqvist.

Målet för det svenska ordförandeskapet

Omfattningen av det nordiska samarbetet ökar för varje år. Försvarsmakten uppskattar att Sverige deltar för närvarande i över 130 samarbetsaktiveter med ett eller flera nordiska länder.

Det svenska ordförandeskapet har som mål att fördjupa den säkerhetspolitiskadialogen mellan de nordiska länderna, stärka den gemensamma nordiska rösten på det säkerhets- och försvarspolitiska området. Utöver detta vill Sverige fortsatt söka samarbete kring internationella insatser, se över möjligheter till närmare samarbete inom luft- och sjöövervakning, ser över möjligheter till samarbeten på materielsidan, men även utöka samarbetet inom nordisk övning- och utbildningsverksamhet.

- Omvärldsutvecklingen har visat på det nödvändiga i det nordiska förtroliga säkerhetspolitiska samtalet och konkreta militära samarbetet. Genom ökat samarbete kan vi stärka den gemensamma säkerheten och den militära förmågan i respektive land och finna kostnadseffektiva och konkreta lösningar.

Prioriteringar

De svenska prioriteringarna under ordförandeåret i Nordefco 2015 finns inom fyra områden:

  • Policy - stärka det nordiska samarbetet genom ett ökat informationsutbyte, samt att fördjupa samarbetet med de baltiska staterna
  • Förmågeutveckling - utveckla samarbetet mellan de nordiska länderna genom att bland annat stärka luft- och sjöövervakning
  • Materiel - kartlägga gemensamma system och lagstiftningen rörande inköp av materiel, samt utveckla riktlinjer
  • Internationella insatser - etablera ett gemensamt tillvägagångssätt på politisk och militär nivå för att underlätta samnordiska bidrag.

Det nordiska samarbetet breddas

I Sverige finns bred politisk enighet om att ytterligare fördjupa och bredda det nordiska samarbetet, i syfte att stärka Sveriges militära förmåga till nationell och internationell krishantering. Att utveckla samarbetet med de baltiska länderna är också en politisk målsättning.

- Sverige tar över ordförandeskapet i Nordefco 2015 med ambitionen att fördjupa såväl det nordiska som det nordisk-baltiska försvarssamarbetet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.