Förslag på närmare svensk-finskt försvarssamarbete

Sveriges och Finlands försvarsministrar kommenterade den 17 februari innehållet i en rapport från ländernas försvarsmakter om förutsättningarna för att fördjupa det svensk-finska försvarssamarbetet.

Carl Haglund och Peter Hultqvist
Den finländske försvarsministern Carl Haglund och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist på Finlandsinstitutet. Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Sveriges och Finland har redan ett omfattande försvarssamarbete. Samarbetet sker både på bilateral nivå, liksom inom olika multilateral forum såsom Nordefco, EU, Nato och FN. Ett fördjupat försvarssamarbete ger förutsättningar att höja den operativa effekten av respektive lands försvarssatsningar.

Konkreta förslag från försvarsmakterna

I försvarsmakternas rapport finns flera konkreta förslag på samverkan. Vissa förslag går att genomföra på kortare sikt redan under 2015 medan andra processer är mer långtgående och kräver fortsatt analys. En viktig förutsättning för fördjupningen är att säkra kommunikationslänkar mellan länderna etableras på politisk, strategisk och operativ nivå.

På det marina området finns förslaget om en marin förbandsenhet (Swedish Finnish Naval Task Group) som är tänkt att ha full operativ kapacitet år 2023. Därtill föreslår försvarsmakterna användande av varandras marina baser och att gemensamma ubåtsjaktövningar inkluderas i övningsplanen.

Förmåga till gemensamma operationer

Inom flygvapnet föreslår försvarsmakterna en ökad grad av interoperabilitet mellan det svenska och det finländska flygvapnen med förmåga till gemensamma operationer, gemensamt utnyttjande av flygbaser och gemensam stridsledningsförmåga.

I rapporten föreslås också att länderna fram till 2020 ska ta fram ett koncept för ett gemensamt arméförband av brigads storlek. Målsättningen ska uppnås genom utökad gemensam övningsverksamhet under de kommande åren.

- Våra länders försvarsmakter har tagit fram flera konstruktiva förslag på ett fördjupat samarbete. Regeringen kommer nu att undersöka möjligheterna att gå vidare med de intressantaste förslagen, säger Peter Hultqvist.