Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Landsbygdsministern leder arbetet med ett nationellt skogsprogram för Sverige

Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi som optimerar skogens möjligheter att bidra i utvecklingen av en bioekonomi och som tillvaratar skogens hela värdekedja. Regeringen vill fortsätta arbetet i bred dialog med organisationer i det civila samhället och med myndigheter. Den 19 februari bjöd landsbygdsminister Sven-Erik Bucht in till programrådsmöte.

Det nationella skogsprogrammet ska bidra till att stimulera flera andra strategiska satsningar och politikområden om till exempel klimat och miljömål, landsbygdsutveckling, nyindustrialisering, utveckling av export, besöksnäring med mera.

Landsbygdsministern leder arbetet och har till sin hjälp ett programråd. Det operativa arbetet kommer att ske i arbetsgrupper som är på gång att etableras under våren 2015. Arbetet med att ta fram ett program är en lång process som troligtvis kommer att ta 2-3 år.

Regeringen bjuder in till nationella skogsprogrammets arbetsgrupper

Under mötet den 19 februari informerade landsbygdsministern om planerna för det fortsatta arbetet med att utveckla ett nationellt skogsprogram. Det hölls även en dialog kring hur de intressenter som ingår i programrådet kan bidra till arbetet.

Flera bakgrundsunderlag till ett nationellt skogsprogram

Det finns flera bakgrundsunderlag till det arbete som nu pågår med ett nationellt skogsprogram. Beslut om etappmål i miljömålssystemet togs under 2014 och man har presenterat en proposition om en svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av etappmålen är att starta en dialogprocess för ett nationellt skogsprogram med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja. Dialogen ska omfatta ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhällsekonomi. Skogsstyrelsen har redovisat regeringsuppdrag om en förstudie till ett nationellt skogsprogram.

Projektledare

Projektledare för arbetet med ett nationellt skogsprogram är Hans Nilsagård och Agnetha Alriksson, Näringsdepartementet.

Kontakt

Hans Nilsagård
Ämnesråd
Telefon (växel) 08-405 10 00
Agnetha Alriksson
Kansliråd
Telefon (växel) 08-405 10 00

Nationella skogsprogrammets programråd

Följande organisationer finns representerade i programrådet:

• Fältbiologerna
• GS Facket
• IKEA
• Innventia
• LRF Skogsägarna
• Natuskyddsföreningen
• Naturvårdsverket
• Preem
• Region Västerbotten
• Skogsindustrierna
• Skogsstyrelsen
• Stockholm Environment Institute
• Sveaskog
• Svebio
• Svenska Ekoturismföreningen
• Svenskt Friluftsliv
• Sveriges Hembygdsförbund
• Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
• Sverok
• Vinnova
• WWF