Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens satsningar på Militära försvaret

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen förstärkningar av förbandsverksamheten och materielinvesteringar som bidrar till att öka Försvarsmaktens verksamhet och närvaro i närområdet.

JAS 39 E

I enlighet med riksdagens beslut fortsätter utvecklingen och anskaffningen av JAS 39 E. Den uteblivna försäljningen av JAS 39 E till Schweiz får konsekvenser för möjligheterna att finansiera Sveriges anskaffning av systemet inom befintliga anslagsramar, utan betydande inverkan på övrig materielanskaffning.

Regeringen föreslår därför att anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar förstärks med sammanlagt 2,9 miljarder kronor under 2014 och 2015. Finansieringen sker delvis genom överföring från anslaget 1:2 Försvarsmaktens verksamhet internationellt.

För att kompensera den uteblivna kostnadsdelningen från Schweiz ökas anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar engångsvis med 2 000 miljoner kronor 2014 och 900 miljoner kronor 2015.

Satsningar på förbandsverksamhet

Utifrån den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa är det särskilt viktigt att stärka Sveriges försvarsförmåga på både kort och lång sikt. Insatsorganisationens tillgänglighet och användbarhet bör öka och fokus bör ligga på Sveriges närområde.

I budgetproposition föreslås därför bland annat nya förstärkningar av förbandsverksamheten som bidrar till att öka Försvarsmaktens verksamhet och närvaro i närområdet. På kort sikt anser regeringen att marinens tillgänglighet och antalet flygtimmar bör höjas, att incidentberedskapen bör förstärkas samt att övningsverksamheten och närvaron på Gotland och i Östersjön bör öka.

Vidare bedömer regeringen, i likhet med Försvarsberedningen, att förbandsverksamheten liksom materielanskaffningen, successivt behöver förstärkas under den kommande försvarsinriktningsperioden. År 2024 bör därför denna del av verksamheten ha anslag som kommer vara drygt 5,5 miljarder kronor högre på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag. Respektive års tillskott är i löpande priser och kommer då de ingår i anslagbasen att justeras inom ramen för den årliga försvarsspecifika pris- och löneomräkningen de efterföljande åren.

Utöver den förstärkning av förbandsverksamheten som föreslås i budgetpropositionen för åren 2015 och framåt föreslås i Höständringsbudgeten ytterligare 210 miljoner kronor överföras till förbandsanslaget under innevarande år i syfte att bland annat öka övningsverksamheten och förbandens tillgänglighet.

Anslaget i förhållande till 2014

• För att stärka försvaret i närtid ökas anslaget med 300 miljoner kronor från och med 2015,

• För att stärka Sveriges försvarsförmåga ökas anslaget med 110 miljoner kronor 2015, 495 miljoner kronor 2016, 510 miljoner kronor 2017 och 665 miljoner kronor 2018,

• För att stödja den fortsatta reformeringen av det militära försvaret föreslogs i budgetpropositionen för 2014 att anslaget beräknades ökas med 100 miljoner kronor 2015, 200 miljoner kronor 2016 och 300 miljoner kronor fr.o.m. 2017.