Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Artikel från Justitiedepartementet

Brott på nätet

Publicerad

Merparten av alla brottstyper kan begås med hjälp av internet och förövaren kan då befinna sig nästan var som helst i världen. Att begå brott på det sättet innebär relativt låg risk för upptäckt, är anonymt och är många gånger lönsamt.

Brottsligheten drabbar många människor, med stora ekonomiska kostnader och personliga lidanden som följd. Därför är det viktigt att bekämpningen av denna brottslighet sker effektivt och samlat nationellt och med stöd av ett brett internationellt samarbete. Regeringen bidrar till detta arbete bland annat genom sin myndighetsstyrning av polisen och lagstiftningsarbetet.

Ett modernt och straffrättsligt skydd mot näthat

Framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten tagit nya former. Samtidigt är strafflagstiftningen på området till viss del ålderdomlig. En särskild utredare ska därför göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildes personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar på internet. Avsikten är att åstadkomma en modern och tydlig strafflagstiftning som ger ett starkt skydd för den personliga integriteten. Utredaren kommer bland annat att se över:

  • om straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning bör förtydligas och moderniseras,
  • om det straffrättsliga skyddet bör kompletteras när det gäller spridning av integritetskränkande uppgifter, exempelvis nakenbilder som sprids utan samtycke från den som stått framför kameran,
  • om det bör införas ett straffansvar för den som tillhandahåller en interaktiv webbsida och som inte tar bort eller på annat sätt förhindrar spridning av meddelanden som kränker enskildas personliga integritet och
  • om brottsskadeersättning också bör utgå för vissa ärekränkningsbrott

Lagmannen Gudrun Antemar har åtagit sig uppdraget som utredare. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2016.