Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Brottsförebyggande frågor avgörande för att minska brottsligheten

Publicerad · Uppdaterad

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs inte bara att brott som begåtts utreds och att gärningsmän åtalas och brottsoffer får stöd, utan också att så många brott som möjligt förebyggs - då behövs insatser från hela samhället. Eftersom orsakerna till brottsligheten är mångfacetterade innebär det att åtgärderna måste anpassas efter olika omständigheter. Regeringens mål är att göra hela Sverige till ett tryggt land att leva i.

För att de åtgärder mot brottsligheten som vidtas inom rättsväsendet ska vara verkningsfulla krävs samarbete med aktörer som finns utanför rättsväsendet. Även det omvända gäller. Åtgärder mot brottsligheten vidtagna av andra än rättsväsendets myndigheter måste få understöd av polisen och andra inom rättsväsendet.

Det är viktigt att det brottsförebyggande arbetet sker på lokal nivå av dem som bäst känner till de problem som finns i närområdet. Arbetet för att minska brottsligheten kräver samverkan och närvaro på alla nivåer. Det brottsförebyggande arbetet måste därför anpassas efter förutsättningarna i lokalsamhället. I dag finns det omkring 300 lokala brottsförebyggande råd i Sveriges kommuner och stadsdelar. Olika aktörer som polis, skola, socialtjänst och näringsliv samarbetar för att förebygga brott och öka tryggheten. Även många idéburna organisationer på lokal nivå bidrar aktivt i det brottsförebyggande arbetet.

För att det lokala brottsförebyggande arbetet ska skapa förutsättningar för goda resultat krävs att det bygger på kunskap om vad som fungerar i praktiken. Brottsförebyggande rådet har i uppgift att tillse att de brottsförebyggande aktörerna på lokal nivå har tillgång till kunskap för att utifrån sina lokala förutsättningar kunna förebygga brott och otrygghet. För att Brottsförebyggande rådet effektivt ska kunna stödja detta arbete anvisar riksdagen sedan flera år särskilda medel för detta ändamål.

EU:s nätverk för brottsförebyggande frågor (EUCPN) bildades under  Sveriges ordförandeskap 2001. Nätverkets syfte är att bidra till utvecklingen av olika aspekter inom det brottsförebyggande arbetet på EU-nivå och stödja brottsförebyggande åtgärder på nationell och lokal nivå genom att bland annat sprida kunskap om rutiner. Varje år anordnas exempelvis en konferens på ett särskilt tema där de bästa utvärderade projekten för att minska den typen av brottslighet lyfts fram och diskuteras.

Satsning på brottsförebyggande arbete

Den 24 mars 2015, inledningstalade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på Brottsförebyggande rådets (Brå) konferens Råd för framtiden i Sundsvall.

I sitt inledningsanförande aviserade Morgan Johansson de första stegen i regeringens satsning på brottsförebyggande arbete.

– Det räcker inte med att bekämpa brotten utan vi måste också bekämpa brottens orsaker. Regeringens politik för fler jobb, minskade ekonomiska klyftor och satsningar på utbildning är grunden för att fler unga ska känna framtidstro och förhindra nyrekryteringen till kriminella gäng, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Pressmeddelande: Justitieministern aviserar satsning på brottsförebyggande arbete