Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet

Publicerad

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:
"Det behövs mer resurser till arbetsmiljöarbetet. Ingen ska behöva dö på jobbet. Alla ska orka med ett helt arbetsliv."

Regeringens mål är att under året ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

Nya utmaningar och traditionella arbetsmiljöproblem

För att fler ska kunna arbeta längre måste arbetsmiljöförhållanden utformas så att människor inte slits ut i förtid. En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen och arbetet med att ta fram en ny nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken har satt igång. Arbetsmarknadens parter och andra berörda spelar en viktig roll i det arbetet.

Det moderna arbetslivet medför nya utmaningar, ofta av psykosocial art, samtidigt som många mer traditionella arbetsmiljöproblem, ofta av teknisk eller fysisk art, kvarstår. Många upplever ett mer stressigt arbetsliv som sliter ut människor i förtid. Om människor ska orka jobba ett helt arbetsliv krävs bättre arbetsmiljöförhållanden i psykiskt och fysiskt slitsamma arbeten. Den tillgängliga statistiken visar på en negativ utveckling av antalet arbetsskador.

Kunskapsseminarier på olika teman

Under våren 2015 anordnas i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier på olika teman. Dessa seminarier är ett tillfälle för regeringen att fånga upp olika utmaningar och möjligheter i arbetsmiljöarbetet. Deltagare är representanter från arbetsmarknadens parter, forskare och andra som arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor på ett eller annat sätt. Separata inbjudningar kommer skickas för respektive seminarium.

 

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Teman för kunskapsseminarier

3 mars 2015: Nollvision - dödsolyckor i arbetslivet

13 april 2015: Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären

18 maj 2015: Psykosociala arbetsmiljöfrågor