Artikel från Socialdepartementet

Kraftsamling för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården

Publicerad Uppdaterad

Regeringen vill utveckla och stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Som ett led i detta arbete arrangerade Socialdepartementet en nationell dialog i Stockholm den 16 mars.

Ladda ner:

cecila Grefve, nationell samordnare för den socila bar- och ungdomsv¨rden
Den nationella samordnaren Cecilia Grefve ska genomföra ett femtiotal kommunbesökoch göra täta återkopplingar med sina observationer från besöken till regeringen. Foto: Regeringskansliet

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och den nationella samordnaren Cecilia Grefve bjöd in kommuner, myndigheter och organisationer för kunskapsspridning och diskussioner. Åsa Regner inledde dagen och berättade att det kommer bjudas in till fler nationella dialoger framöver. Cecilia Grefve presenterade hur hon ska gå tillväga för genomförandet av uppdraget som nationell samordnare.

Debattartikel: Regeringen stärker barnens rättigheter

Till bloggen Den sociala barn- och ungdomsvården

Personalförsörjning och barnets delaktighet centrala frågor

Representanter från kommuner, myndigheter, organisationer och aktörer inom den sociala barn- och ungdomsvården diskuterade bland annat förutsättningarna för en bra och likvärdig introduktion i yrkesrollen som socialsekreterare. De tog också upp frågan om vad som krävs för att utveckla och behålla kompetens och stabilitet hos socialsekreterare och arbetsledare togs upp. Vid mötet lyftes också frågan om hur barnets perspektiv och delaktighet kan öka.

Fackföreningar berättade om arbetsförhållanden

Fackföreningarna Akademikerförbundet SSR och Vision presenterade statistik och berättade om arbetsförhållanden inom socialtjänsten. Enligt Heike Erkers, Akademikerförbunder SSR är situationen illa.
-Problemet är inte arbetsuppgifterna eller svårigheten i arbetet utan organisationen. Det är stora problem med personalförsörjning och sjukskrivningen bland socialsekreterare har fördubblats särskilt bland yngre medarbetare, sa Heike Erkers.

Förslag till en bättre arbetssituation

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade sin nationella handlingsplan de arbetat med senaste året och som beslutas av SKL:s styrelse den 23 april. Den handlar bland annat om hur arbetssituationen för socialsekreterarna kan förbättras. De har formulerat 50 konkreta förslag. SKL har lett arbetet i nära samarbete med socialchefer, handläggare, socialnämndsordföranden samt fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision.


Sveriges Kommuner och Landstings webbplats: 50 konkreta förslag för att stärka skyddet för barn och unga

Ett stärkt barnperspektiv

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg presenterade myndighetens arbete med att säkra ett barnperspektiv och barns delaktighet. Han lyfte frågan att reflektera över varför vi överhuvudtaget har en social barn- och ungdomsvård i Sverige. Och vad syftet och målet med denna är?

Viktoria Skoog från FoU region Västernorrland presenterade Västernorrlandmodellen, som är en del av Allmänna barnhusets utvecklingsarbete för att öka barn och ungas delaktighet och medverkan i den sociala barn- och ungdomsvården. Utvecklingsprojektet har resulterat i en bok "Barnen vill- Vågar vi?". Boken handlar om att se till barnets perspektiv och göra barn och ungdomar inom den sociala barnavården delaktiga på riktigt.

Till Allmänna Barnhusets webbplats: Boken "Barnen vill - Vågar vi?"

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern och den nationella samordnaren tar med sig synpunkterna som kom upp under dagen i det fortsatta arbetet med att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Vid mötet bestämdes att Sverige Kommuner och Landsting kommer att arrangera nästa nationella dialogmöte.

Den nationella samordnarens uppdrag

Regeringen vill stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Cecilia Grefve har utsetts till nationell samordnare med uppdraget att utveckla den sociala barn- och ungdomsvården. Hon kommer att föra en dialog med ett femtiotal kommuner utifrån de utmaningar och möjligheter som finns för att driva på utvecklingen.

Uppdraget är av utforskande karaktär och samordnaren ska rapportera till barn-, äldre och jämställdhetsministern var tredje månad. Cecilia Grefve ska i en slutrapport julen 2017 summera hur socialtjänsten kan fungera på bästa sätt. Rapporten riktas till landets kommuner och berörda.

Ladda ner den nationella samordnarens plan för den sociala barn- och ungdomsvården.