Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

New Climate Economy förenar ekonomi och klimat

Publicerad · Uppdaterad

2013 tog Sverige initiativ till ett globalt forskningsprojekt om ekonomi och klimat. I september 2014 lanserades projektet en rapport kallad "Better growth, better climate: the New Climate Economy report". Syftet är att visa hur åtgärder för att minska klimatpåverkan kan förenas med olika ländernas ambitioner ifråga om ekonomisk tillväxt, fattigdomsbekämpning och social utveckling.

Kristina Persson och Åsa Romson i gemensamt samtal om klimatutmaningen

Torsdagen den 5 mars 2015 deltog klimat- och miljöminister Åsa Romson, tillsammans med minister för strategi- och framtidsfrågor Kristina Persson, i ett samtal om rapporten från projektet New Climate Economy. Se samtalet i efterhand i spelaren ovan.

Bred kompetens bidrar till projektet

Sveriges regering tillsatte tillsammans med sju andra länder (Colombia, Etiopien, Indonesien, Korea, Norge och Storbritannien) den oberoende kommissionen The Global Commission on the Economy and Climate. Den 16 september 2014 lanserade kommissionen rapporten "Better growth, better climate: the New Climate Economy report". 

Med hjälp av underlag från mer än 100 organisationer från alla kontinenter och ett analytiskt arbete av åtta forskningsinstitut har kommissionen utarbetat ett globalt 10-punktsprogram. Kommissionen hävdar att klimatnyttan av dessa ekonomiska åtgärder är tillräckliga för att åstadkomma minst 50 procent, och potentiellt upp till 90 procent av de utsläppsreduktioner som krävs för att vi ska kunna hålla den globala temperaturökningen under två grader. Alla föreslagna åtgärder är förenliga med målsättningar om nationell utveckling, rättvis tillväxt och förbättrad levnadsstandard och de är ekonomiskt rationella även om man inte räknar in framtida skador av klimatförändringar.

Läs rapporten i sin helhet på projektets webb

Hur kan vi förena klimatåtgärder med ekonomisk tillväxt?

Projektet New Climate Economy omfattar en vetenskaplig studie baserad på redan existerande forskning om klimat och ekonomi. Den centrala frågan i projektet är om och hur åtgärder för att minska klimatpåverkan kan förenas med olika länders ambitioner i fråga om ekonomisk tillväxt och/eller fattigdomsbekämpning.

Diskussionen i klimatförhandlingarna berör till stor del fördelning av ansvar, kostnader och vilka negativa konsekvenser klimatomställningen kan få. Det saknas en vetenskaplig samanställning och analys av vad samhällen kan vinna på omställning till lägre utsläpp av växthusgaser. Ett vetenskapligt underlag som beskriver nettonyttan (dvs. jämför kostnader med nyttan) av åtgärder som är bra för klimatet kan ge de centrala aktörerna i klimatförhandlingarna ytterligare argument och beslutsunderlag inför beslutet om ett nytt globalt klimatavtal i december 2015.