Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen vill införa en stimulans för anordnande av nya hyresbostäder

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen har som målsättning att öka byggandet till 250 000 bostäder 2015-2020. För att öka nybyggnationen av hyresrätter föreslår regeringen att en investeringsstimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år.

På bilden syns klimat- och miljöminister samt vice statsminister Åsa Romson, finansminister Magdalena Andersson, statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin på Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. VD Pelle Björklund från Svenska Bostäder informerar.
För att öka nybyggnationen av hyresrätter avser regeringen föreslå att en stimulans för nybyggnation införs. Förslaget kommer att ingå i budgetpropositionen för 2016 och beräknas uppgå till 3,2 miljarder kronor per år. Klimat- och miljöminister samt vice statsminister Åsa Romson, finansminister Magdalena Andersson, statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin på Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. VD Pelle Björklund från Svenska Bostäder informerar. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Stimulansen kommer att finnas tills vidare, men vara rambegränsat, det vill säga; stöd kommer utbetalas i mån av tillgång på medel. Den årliga ramen kommer fullt utbyggt att kunna vara 3,2 miljarder kronor per år, vilket innebär att risken för att en sökande nekas stöd på grund av medelsbrist är liten.

Investeringsstimulansen kommer att vara möjligt att söka för hyresbostäder som påbörjas efter den 25 mars 2015. Förordningen kommer dock att träda i kraft tidigast 1 januari 2016, varför stöd för hyresbostadshus som påbörjats före detta datum kan sökas först efter årsskiftet 2015/2016.

Investeringsstimulansens storlek

Stödet kommer att vara olika stort, dels beroende på lägenhetsstorlek, dels beroende på var i landet bostäderna tillkommer.


För ytor upp till och med 35 kvadratmeter per lägenhet är stödbeloppet 5 300 kronor per kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan mark (BRA) i Stockholmsregionen. I Göteborgs- och Malmöregionerna samt i kommunerna som gränsar till Stockholmsregionen är stödbeloppet 4 200 kronor per kvadratmeter. och i övriga landet 3 000 kronor per kvadratmeter.

För ytor över 35 kvadratmeter och upp till och med 70 kvadratmeter BRA lämnas ett reducerat stöd med 50 procent av det högsta stödbeloppet för respektive region. För ytor därutöver utgår inget stöd.

Att stödet är störst för mindre lägenheter och minst för stora lägenheter är rimligt då de nödvändiga fasta installationerna i kök och våtrum blir dyras per kvadratmeter för små lägenheter.

Villkor

För att vara berättigad att söka investeringsstimulans kommer vissa villkor att ställas för att säkerställa att det blir ett samhälleligt mervärde:

  • Riktvärden för hyror i hyresbostäder som byggts med stödet
  • En överkomlig hyra i 15 år
  • Låg energianvändning
  • Lägenhetsfördelning
  • Förmedling via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen
  • Företagen ska medverka till praktisk arbetsmarknadsutbildning

Riktvärden för hyror i subventionerade hyresbostäder

Riktvärdet för hyran är 1 450 kr per kvadratmeter BRA i Stockholmsregionen, 1 350 kr per kvadratmeter BRA i Göteborgs- och Malmöregionerna samt de kommuner som gränsar till Stockholmsregionen och 1 300 kronor per kvadratmeter BRA i övriga landet.

Överkomliga hyresbostäder i 15 år

Bostäderna ska under minst femton år användas för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när bidraget beviljades. Detta säkerställs genom att hyrorna fastställs enligt reglerna om s.k. presumtionshyror enligt § 55 c i hyreslagen (12 kap. Jordabalken).

Om bostäderna inom denna femtonårsperiod inte längre används på det sätt som avses, antingen genom att hyrorna höjs avsevärt eller bostäderna används för andra ändamål, till exempel ombildas till bostadsrätt, ska hela bidraget kunna krävas tillbaka.

Ett långsiktigt hållbart byggande

En förutsättning för att kunna söka investeringsstimulans är att de bostäder som byggs projektet bidrar har låg energianvändning. Det uppnås genom att

  • byggnaden måste uppnå minst 20 procent bättre än kravet för en ny byggnad enligt Boverkets byggregler (BBR), det vill säga högst 64 kWh per kvm i klimatzon III,
  • byggnaden om den uppnår bättre energiprestanda, motsvarande 45 kWh per kvm i klimatzon III, berättigar ett förhöjt stöd med 75 procent (det vill säga 1,75 gånger de tidigare nämnda stödbeloppen),
  • den värme som alstras i byggnaden genom brukandet återanvänds.

Blandning av lägenhetsstorlekar

För att förhindra att investeringsstimulansen leder till att det inte byggs några stora hyreslägenheter till överkomliga hyror ska varje projekt innehålla en blandning av lägenhetsstorlekar, vilket innebär att det i stödbeviljat projekt ska ingå minst en lägenhet med fler än tre rum och kök. Undantag från denna regel kommer att medges om specifika förutsättningar finns. Vidare är projekt som har en inriktning på en viss målgrupp, till exempel studerande, undantagna från detta villkor.

Kommunal bostadsförmedling

Ytterligare krav som kommer att ställas är att mottagaren av stimulansen förbinder sig att låta bostäderna i de hus som byggs med stöd av stimulansen förmedlas via den kommunala bostadsförmedlingen eller i samarbete med kommunen.

Arbetsmarknadsutbildning i praktiken

De företag som ansöker om investeringsstimulans ska medverka till utbildningen av nya yrkesarbetande inom byggsektorn. Regeringen avser att ställa krav på att mottagaren överenskommer med det aktuella byggföretaget att ställa upp med platser för det arbetsplatsförlagda lärandet inom de gymnasiala yrkesprogrammen.

Tidplan

Investeringsstimulansen förutsätter att riksdagen anslår medel för ändamålet och att stödet godkänns av EU-kommissionen. En promemoria kommer att tillsammans med ett utkast till förordning att remitteras inom kort. Under beredningsarbetet kommer en anmälan att inlämnas till EU-kommissionen för godkännande. En förordning kan tidigast börja gälla 1 januari 2016. De bostäder som påbörjats efter den 25 mars 2015 och som uppfyller villkoren för investeringsbidrag kommer dock att vara berättigade till stimulans. Därmed finns det inget skäl att vänta med påbörjande av redan planerade projekt.