Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Utredningen Service i glesbygd har överlämnats till landsbygdsministern

Publicerad · Uppdaterad

Idag överlämnade den särskilde utredaren Catharina Håkansson Boman slutbetänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Utredningen föreslår bland annat nya stöd till kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara glesbygder.

Foto: Andreas Bylund/Folio

Tillgänglighet till kommersiell service är en av förutsättningarna för hållbar tillväxt och utveckling i alla delar av landet. Dagligvarubutikerna i gles- och landsbygdsområden är särskilt viktiga i ett servicesammanhang eftersom de ofta även tillhandahåller en rad andra tjänster.

Utredningen Service i glesbygd (N2014:01)

I vissa särskilt sårbara och utsatta glesbygder är förutsättningarna begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna erbjuda en god tillgång till kommersiell service. I dessa områden kan staten ibland behöva ta ett särskilt ansvar för att medborgare och näringsliv också fortsättningsvis ska ha tillgång till en grundläggande nivå av kommersiell service.

En utredare har därför haft i uppdrag att se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i särskilt utsatta och sårbara glesbygder. Syftet är att medborgare och företag i dessa områden ska ha tillgång till exempelvis dagligvaror och drivmedel. Det handlar också om att hitta samordningslösningar mellan kommersiell och viss offentlig service.

Uppdraget slutredovisades idag den 31 mars 2015.

I sitt slutbetänkande föreslår utredaren att två nya stöd riktas till försäljningsställen för dagligvaror i de områden som är särskilt sårbara och utsatta. Stöd ska enligt utredaren kunna ges till:

  • försäljningsställen som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, samt
  • försäljningsställen som bedöms vara betydelsefulla för tillgängligheten även till annan grundläggande kommersiell service än dagligvaror, det vill säga en form av servicepunkter.