Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Energikommissionen tar fram framtidens energipolitik

Publicerad

Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till el. Regeringen har därför tillsatt en parlamentarisk kommission som ska ta fram underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.

Energikommissionen
Energikommissionens ordförande energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med kommissionens ledamöter. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Energisystem i förändring - Nya förutsättningar kräver nya lösningar

Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar. Vi är beroende av en säker och tillräcklig energiförsörjning som kan bidra till social och ekonomisk utveckling. Det svenska näringslivet behöver stärka sin internationella konkurrenskraft samtidigt som Sverige ska kunna möta högt ställda miljö- och klimatpolitiska ambitioner. Vårt land ska vara ett föregångsland för utveckling och spridning av avancerad energi- och miljöteknik. Förutsättningarna för energiförsörjningen har förändrats såväl internationellt som i Sverige. Framtidens energisystem innebär betydligt mer småskalig elproduktion, med stora delar väderberoende produktion och aktivare kunder. Ett energisystem med fler solcellsanläggningar, batterier, elbilar, laddstolpar och smartare uppvärmning i hemmet. För att förstå och kunna ta ställning till dessa nya förutsättningar behövs mer kunskap. Det finns också behov att förstå hur energisystemet behöver anpassas när befintliga kärnkraftreaktorer börjar fasas ut.

Flera aktörer efterlyser en långsiktig politisk överenskommelse

Såväl energibranschen och industrin som miljöorganisationer, fackliga organisationer och forskarvärlden har länge efterfrågat en långsiktig politisk överenskommelse i energifrågan. Samtidigt som många aktörer är beroende av att kunna göra långsiktiga investeringar finns i dag en osäkerhet kring hur tekniken och marknaden kommer att utvecklas. 

Kommissionens uppdrag: underlag för den framtida energipolitiken

Energikommissionen har tre huvuduppgifter:

 • Se över det framtida behovet av energi utifrån forskning och kunskap 
  Kommissionen ska ta del av och närmare analysera tillgängliga bedömningar av hur det framtida behovet av energi förväntas mötas enligt olika prognoser och scenarier. Den ska även ta fram två eller flera scenarier för tillförsel, överföring, användning och lagring av energi på längre sikt.
 • Identifiera utmaningar och möjligheter för den framtida energiförsörjningen Kommissionen ska utifrån analyser och scenarier identifiera vilka förändringar i regelverken som kan komma att krävas för en samhällsekonomiskt effektiv utveckling av energisystemet och lägga särskild vikt vid försörjningen med el.
 • Bred uppgörelse om den långsiktiga energiförsörjningen
  Slutligen ska kommissionen ta fram underlag för en bred överenskommelse om energipolitiken, med särskilt fokus på förhållandena för elförsörjningen efter år 2025-2030.

Uppdraget kräver brett samarbete

Ordförande för Energikommissionen är energiminister Ibrahim Baylan. Bo Diczfalusy är chef för det kansli som ska stötta kommissionens arbete.

Följande ledamöter ingår i parlamentariska kommissionen:

 • Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna
 • Maria Strömkvist, Socialdemokraterna
 • Åsa Westlund, Socialdemokraterna
 • Lars Hjälmered, Moderaterna
 • Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna
 • Mattias Bäckström-Johansson, Sverigedemokraterna
 • Lise Nordin, Miljöpartiet
 • Rickard Nordin, Centerpartiet
 • Birger Lahti, Vänsterpartiet
 • Maria Weimer, Folkpartiet
 • Penilla Gunther, Kristdemokraterna

Till kommissionens sammanträden kommer dessutom generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät (Mikael Odenberg), Energimyndigheten (Erik Brandsma) och Energimarknadsinspektionen (Anne Vadasz-Nilsson) att inbjudas.

Kommissionens arbete ska inte enbart ske i Riksdagen. I uppdraget ligger också att medverka till en bred diskussion om energifrågorna bland alla berörda intressenter i samhället. Arbetet ska präglas av öppenhet där tankar om olika vägar framåt ska diskuteras och värderas inte bara inom den parlamentariska kommissionen utan också vid externa möten och seminarier.

Energikommissonen ska redovisa uppdraget senast den 1 januari 2017.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.