Artikel

Regeringen satsar på idrott för nyanlända

Publicerad Uppdaterad

Regeringen vill att 32 miljoner år 2015 tillförs idrottsrörelsen för etableringsinsatser för nyanlända. Satsningen är permanent. För 2016 och framåt bedöms anslaget öka med 64 miljoner kronor per år.

Förslaget ger idrottsrörelsen förutsättningar att utveckla sin verksamhet, rekrytera nya aktiva och ledare.

Idrottsrörelsen ges möjlighet att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet för nyanlända i Sverige.

Engagemang i idrott är en väg in i samhället

Det civila samhället har en nyckelroll i etableringen av nyanlända. Det är viktigt att nyanlända barn, ungdomar och vuxna, oavsett kön, i Sverige ges goda förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället. Ett engagemang i idrottsverksamhet kan underlätta detta.

Idrottsrörelsen får stöd

En förutsättning för att idrottsrörelsen ska kunna möta behoven är att ytterligare medel anvisas.

Regeringen bedömer att insatserna snarast behöver påbörjas i hela landet.

Regeringen anser att anslaget Stöd till idrotten ökas med 32 miljoner kronor 2015.

För 2016 och framåt bedömer regeringen att anslaget ökar med 64 miljoner kronor per år.