Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Artikel från Näringsdepartementet

Nya bullerregler gör det enklare att bygga fler lägenheter

Publicerad

Från den 1 juni höjs riktvärdet för små lägenheter från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den exponerade sidan. Detta är en av flera förändringar i regelverket rörande utomhusbuller som regeringen fattat beslutat om. Syftet med regelförändringarna är att underlätta för bostadsbyggande.

Foto: Mattias Alm/Folio

– Vi har nu fått en ny, väl avvägd, bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Bristen på små lägenheter är stor, framför allt i storstadsområdena. Där har rådande regler gjort det svårt att bygga ettor. Små lägenheter byggs ofta med bara ett fönster och vetter fönstret mot en trafikerad väg så har regelverket satt stopp; kravet på en tyst sida i lägenheten har inte kunnat tillgodoses. I stället har större lägenheter byggts.

– Den nya bullerförordningen och regeringens bostadssatsning på 6,7 miljarder innebär stora steg i rätt riktning för att komma till rätta med bostadsbristen i Sverige, framförallt för unga och studenter i Sveriges tillväxtområden, säger Mehmet Kaplan.

Förordningen, som träder i kraft den 1 juni, innehåller riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader.

Dessutom har regeringen beslutat om lagrådsremissen Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller. Lagrådsremissen, som överlämnas till lagrådet måndagen den 13 april 2015, innehåller förslag på förändringar i miljöbalken som innebär ökad rättssäkerhet för industrier, flygplatser med flera i samband med att nya bostäder uppförs i närheten av dessa verksamheter.

Sammantaget innebär förändringarna att regelverket som gäller för buller blir enklare, tydligare och bättre samordnat än vad det är i dag.

Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader. De nya riktvärdena träder i kraft den 1 juni 2015. Förordningen kommer att gälla såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Eftersom förordningen knyter an till befintliga bestämmelser i plan- och bygglagen kommer förordningen att gälla för detaljplaneärenden som påbörjats från och med den 2 januari 2015.

Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus.

I korthet innebär förordningen följande:

Buller från spårtrafik och vägar

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter bör bullernivån 60 dBA ekvivalent ljudnivå kombinerat med uteplats om högst 50 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskridas.

Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dBA vid fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. Som ovan gäller även här högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Buller från flygplatser

Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA flygbullerinivå (FBN) - en medelljudnivå för flygtrafik - och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. Om bullernivån om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik ändå överskrids bör nivån inte överskridas mer än sexton gånger mellan kl. 06.00-22.00 och tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. För Bromma flygplats gäller dock inte bestämmelserna om maximal ljudnivå flygtrafik mellan kl. 06.00-22.00.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.