Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Regeringens arbete med friluftsliv

Publicerad · Uppdaterad

Riksdagen antog i november 2010 propositionen "Framtidens friluftsliv". En rik tillgång på natur, individens intresse och ideella organisationers engagemang är centralt för människors möjligheter till friluftsliv.

Friluftslivet är en hörnsten i regeringens naturvårdspolitik och det behövs en tydlig ambitionshöjning för att nå
de friluftspolitiska målen.

Regeringen vill stärka friluftsorganisationerna som ett led i arbetet med att nå målen för friluftslivspolitiken. Friluftsliv ska kunna utövas av alla. Det är därför viktigt att stödja organisationer och enskilda i friluftslivsarbetet. Anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer under utgiftsområdet 17 höjs därför med 20 miljoner kronor per år från 2016 och framåt. Genom denna satsning vill regeringen bland annat stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

Investeringar görs i skog och vatten för att skydda, sköta och tillgängliggöra dessa värden. Vandringsleder ska rustas upp och arter ska ges en fristad i skyddade skogar.

Skr 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken

Proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv

Genvägar

Naturvårdsverket är samordnande för arbetet med friluftsliv. Naturvårdsverket har bland annat skapat tio nätverk med representanter från olika myndigheter och organisationer som ska diskutera utvecklingen av friluftslivet och kopplingen till exempelvis allemansrätten, folkhälsan och skyddade områden.

Genvägar

Läs mer om regeringens satsningar för att skydda och ta hand om svensk natur.