Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Regeringens strategi inför COP21

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har tagit fram en strategi som ska vägleda Sveriges arbete inför klimatmötet COP21 i Paris senare i år. Strategin pekar ut prioriteringar och ställningstaganden i regeringens klimatpolitik, såväl nationellt som inom EU och internationellt.

Strategins mål och delar

Den övergripande målsättningen med strategin är att FN:s klimatmöte i Paris 2015 resulterar i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. Strategin vilar på tre ben:

  • Sverige ska vara ett föregångsland och skärpa den nationella klimatpolitiken. Sverige verkar även för att EU ska höja sina ambitioner för utsläppsminskningar.
  • Det nya klimatavtalet behöver vara dynamiskt, så att ländernas bindande utsläppsmål kan höjas allt eftersom.
  • Ett bra avtal kommer bara på plats om villiga länder samarbetar. Sverige ska prioritera samarbete med de länder som också verkar för ett ambitiöst avtal och som är mest utsatta för klimateffekter.

Klimatförändringarna drabbar de redan utsatta hårdast

Klimatförändringarnas effekter påverkar alla länder men drabbar särskilt fattiga och sårbara länder som inte har resurser att anpassa sig till förändringarna. Alla länder måste ställa om till ett hållbart samhälle med låga utsläpp och hög motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter. En sådan omställning har, om den görs på rätt sätt, även positiva effekter på ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning, energisäkerhet och förbättrad hälsa samt angelägna miljömål såsom frisk luft.

Det är också viktigt att förhålla sig till de utmaningar en omställning för med sig. Sverige verkar för en vidgad diskussion om hur de globala investeringsströmmarna kan riktas så att de främjar en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling med ett betydligt mindre inslag av fossil energi. Viktiga beståndsdelar globalt är att prissätta koldioxid och att inte subventionera fossil energi.

Ökade klimatambitioner behövs

Ett nytt klimatavtal under FN är avgörande för det internationella klimatarbetet. Avtalet bör vägledas av vetenskapen och omfatta utsläppsåtaganden som över tid kan begränsa den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. För att möjliggöra detta behövs ökade klimatambitioner och nya och förstärkta initiativ i alla världens länder och bland centrala aktörer, inklusive inom Sverige och EU.

COP21 kan ge politiskt momentum att driva fram en ökad ambition för utsläppsminskningar även inom EU. Framsteg behövs både avseende utsläppsminskningar och klimatanpassning. Klimatfinansiering är viktigt för att förstärka klimatinsatser. Andra verktyg och medel för genomförande såsom, teknikutveckling, teknikspridning och kapacitetsutveckling är också centrala för att nå de ökade klimatambitionerna. Klimatfinansiering kommer att bli en avgörande fråga för huruvida världen kan enas om ett nytt klimatavtal i Paris.

Flera processer påverkar varandra

2015 är ett viktigt år för regeringens internationella klimatarbete. I tillägg till den internationella klimatkonferensen COP21 pågår andra internationella processer såsom FN:s post 2015-agenda, den tredje konferensen om utvecklingsfinansiering samt utvecklingen av ett nytt ramverk för katastrofriskreducering. Sveriges agerande i dessa processer ska vara samstämmigt, så att processerna blir ömsesidigt stödjande.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

UNFCCC

FN:s klimatförhandlingar sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. Konventionen antogs vid ett miljötoppmöte i Rio 1992 och har för närvarande 196 parter. Varje år träffas de länder som undertecknat konventionen för vidare förhandlingar (Conference of the parties, COP).